Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 67/2020 - 38Usnesení NSS ze dne 23.07.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníAlverso GmbH
Odvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
III. ÚS 2748/2020

přidejte vlastní popisek

8 Afs 67/2020-38

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Petra Mikeše a soudců Milana Podhrázkého a Jitky Zavřelové v právní věci žalobce: Alverso GmbH, se sídlem Maienbuhlstr. 8c, Wembach, Spolková republika Německo, zast. JUDr. Ing. Jaroslavem Hostinským, advokátem se sídlem Vinohradská 2134/126, Praha 3, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 11. 2019, čj. 47069/19/5300-22442-712600, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 5. 2020, čj. 22 Af 3/2020-32,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jeho zástupce JUDr. Ing. Jaroslava Hostinského, advokáta, a to ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností se žalobce (dále „stěžovatel“) prostřednictvím svého zástupce domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného specifikovanému v záhlaví.

[2] Společně s kasační stížností ze dne 24. 6. 2020 byla přiložena i plná moc, dle které stěžovatel zmocnil svého zástupce (v záhlaví uvedeného advokáta) k „zastoupení v řízení o kasační stížnosti“. Podpis stěžovatele na dané plné moci byl datován dnem 17. 7. 2020 a podpis jeho zástupce dnem 24. 6. 2020.

[3] Datum podpisu stěžovatele na plné moci (17. 7. 2020) je den, který v době podání kasační stížnosti ze dne 24. 6. 2020, ještě nenastal. Zároveň nebylo v plné moci uvedeno, proti jakému rozhodnutí krajského soudu má být kasační stížnosti podána. Budoucí datum podpisu plné moci ve spojení s velmi obecnou specifikací předmětu zastoupení způsobily, že soudu vznikly pochybnosti o rozsahu či existenci zmocnění.

[4] Z toho důvodu vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 1. 7. 2020, čj. 8 Afs 67/2020-18, aby ve lhůtě 15 dní od doručení buďto předložil plnou moc udělenou jím advokátovi, nebo odstranil vady doložené plné moci, nebo doložil, že jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná, doložil, že má vysokoškolské právnické vzdělání a předložil pověření k zastupování. V usnesení soud přesně uvedl, v čem spatřuje vady předložené plné moci a z jakého důvodu má o zmocnění pochybnosti. Současně ho poučil, že nevyhoví-li této výzvě, soud jeho kasační stížnost odmítne.

[5] Podle § 40 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), lhůta počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

[6] Uvedené usnesení bylo stěžovateli prostřednictvím jeho zástupce doručeno ve čtvrtek 2. 7. 2020 přihlášením do datové schránky. Lhůta ke splnění uvedené výzvy tak uplynula v pátek 17. 7. 2020. Stěžovatel, sice v mezidobí uhradil soudní poplatek a předložil soudu vyúčtování náhrady nákladů, avšak na výzvu k doložení zastoupení, odstranění vad předložené plné moci nebo doložení, že za něj jedná pověřený zaměstnanec nebo člen, který má vysokoškolské právnické vzdělání, ve stanovené lhůtě (ani později) nereagoval. Stěžovatel tak neprokázal splnění požadavků stanovených v § 105 odst. 2 s. ř. s.

[7] Nestanoví-li zákon jinak, dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., který se dle § 120 s. ř. s. uplatní i v řízení o kasační stížnosti, soud usnesením návrh odmítne, nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Nedoložení povinného zastoupení advokátem či toho, že za stěžovatele jedná pověřený zaměstnanec nebo člen, který má vysokoškolské právnické vzdělání, ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s., je odstranitelným nedostatkem podmínek řízení. Stěžovatel byl k odstranění marně vyzván, byl zároveň i poučen o odmítnutí kasační stížnosti, nebude-li výzvě vyhověno.

[8] Přes výzvu soudu stěžovatel zmíněný nedostatek podmínek řízení o kasační stížnosti neodstranil, Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[9] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 větu první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterých nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[10] Stěžovatel za kasační stížnost zaplatil soudní poplatek ve výši 5 000 Kč. Jelikož byla kasační stížnost odmítnuta, aniž by jejímu odmítnutí předcházelo jednání, Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení tohoto soudního poplatku dle § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Třicetidenní lhůta k vrácení tohoto poplatku vychází z § 10a odst. 1 stejného zákona.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 23. července 2020

Petr Mikeš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru