Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 65/2011 - 45Rozsudek NSS ze dne 18.01.2012

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníSvaz žen v zemědělství (dříve AGT CONSULTING občanské sdružení)
Státní zemědělský intervenční fond
VěcFinance - ostatní

přidejte vlastní popisek

8 Afs 65/2011 - 45

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: AGT CONSULTING občanské sdružení, se sídlem Přívozní 1054/2, Praha 7, zastoupen Markem Dianem, advokátem se sídlem B. Němcové 400, Hostinné, proti žalovanému: Státní zemědělský intervenční fond, se sídlem Ve Smečkách 33, Praha 1, o žalobě ze dne 20. 1. 2011 o zaplacení 175 351,80 Kč s příslušenstvím, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 8. 2011, čj. 8 A 24/2011 – 15,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 8. 2011, čj. 8 A 24/2011 – 15, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

I.

[1] Žalobce se žalobou podanou dne 28. 1. 2011 u Městského soudu v Praze domáhal, aby mu žalovaný zaplatil 175 351, 80 Kč s příslušenstvím. Žalobce podal žalobu ke správnímu soudu poté, co řízení o téže žalobě podané u Obvodního soudu pro Prahu 1 bylo zastaveno, a žalobce byl poučen o možnosti podat žalobu ve správním soudnictví.

[2] Jelikož předmětná žaloba nesplňovala formální ani obsahové náležitosti žaloby vyžadované soudním řádem správním, městský soud žalobce usnesením ze dne 2. 6. 2011, čj. 8 A 25/2011 - 11, vyzval k řádnému doplnění žaloby. Současně jej poučil, že pokud výzvě nevyhoví, soud nebude moci v řízení pokračovat a usnesením podání odmítne.

[3] Žalobce ve stanovené dvouměsíční lhůtě na výzvu městského soudu nereagoval. Městský soud proto usnesením ze dne 22. 8. 2011, čj. 8 A 24/2011 – 15, žalobu odmítl.

II.

[4] Žalobce (stěžovatel) napadl usnesení městského soudu kasační stížností z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. b) a e) s. ř. s. Městský soud neměl podle stěžovatele důvod žalobu odmítat, neboť ten ve shodě s usnesením ze dne 2. 6. 2011, čj. 8 A 25/2011 - 11, žalobu řádně doplnil. Stěžovatel poukázal na to, že městský soud ve výzvě k doplnění žaloby uvedl nesprávnou spisovou značku 8 A 25/2011, což je spisová značka jiné věci mezi týmiž účastníky namísto správné spisové značky 8 A 24/2011. Ve svém podání uvedl soudem označenou spisovou značku, pročež bylo jeho podání zřejmě zařazeno do jiného spisu.

III.

[5] Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti vyložil důvody, pro které odmítá nárok stěžovatele na doplacení dotace. Proto navrhl, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl jako nedůvodnou.

IV.

[6] Nejvyšší správní soud posoudil důvodnost kasační stížnosti v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadené usnesení netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 2, 3 s. ř. s.).

[7] Kasační stížnost je důvodná.

[8] Z předloženého soudního spisového materiálu vyplývá, že usnesení městského soudu směřující k odstranění vad podání bylo doručeno k rukám zástupce stěžovatele dne 7. 6. 2011. Stěžovateli byla stanovena lhůta dvou měsíců k odstranění vad podání. To znamená, že poslední den lhůty nastal dne 8. 8. 2011 (7. 8. 2011 byla neděle). V usnesení s výzvou k odstranění vad žaloby byla skutečně uvedena značka 8 A 25/2011, ačkoli se vztahovalo k věci vedené pod značkou 8 A 24/2011. Z podacího lístku předloženého stěžovatelem společně s kasační stížností vyplývá, že stěžovatel zaslal dne 23. 6. 2011 reakci na výzvu městského soudu. Ta byla dle vyjádření předsedy senátu městského soudu nesprávně založena do spisu sp. zn. 8 A 25/2011.

[9] Stěžovatel tudíž ve stanovené dvouměsíční lhůtě učinil podání, kterým mělo dojít ke splnění výzvy městského soudu. Nejvyšší správní soud přitom podotýká, že v kasačním řízení nemůže hodnotit, zda stěžovatel postupoval řádně v intencích předmětné výzvy městského soudu; posouzení toho, zda je návrh stěžovatele způsobilý k věcnému projednání, přísluší toliko městskému soudu. Jestliže však městský soud žalobu odmítl, protože ji stěžovatel nedoplnil ani neupravil, zatížil své rozhodnutí jinou vadu řízení před soudem, jež mohla mít vliv na zákonnost rozhodnutí ve věci samé ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Stěžovateli nepochybně nemůže jít k tíži skutečnost, že městský soud ve výzvě k odstranění vad podání uvedl nesprávnou spisovou značku.

[10] S ohledem na shora uvedené skutečnosti Nejvyšší správní soud napadené usnesení městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.). V tomto řízení je městský soud vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu vysloveným v tomto rozsudku (§ 110 odst. 3 s. ř. s.). Městský soud tedy zohlední doplnění podání stěžovatele odeslané soudu dne 23. 6. 2011. V novém rozhodnutí rozhodne městský soud i o nákladech řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 18. ledna 2012

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru