Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 63/2006Usnesení NSS ze dne 27.04.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFinanční úřad v Prostějově
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

8 Afs 63/2006 - 28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně Z. G., proti žalovanému Finančnímu úřadu v Prostějově, Prostějov, Křížkovského 1, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 7. 2004, čj. 90118/04/325962/6187, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 2. 2006, čj. 31 Ca 174/2005 - 22,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím ze dne 9. 7. 2004, čj. 90118/04/325962/6187, zastavil „daňové řízení ve věci žádosti žalobkyně o navrácení v předešlý stav čj. 89190/04/960 ze dne 1. 7. 2004“.

Žalobkyně rozhodnutí žalovaného napadla žalobou u Krajského soudu v Brně. V žalobě mj. požádala o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení právního zástupce. Krajský soud usnesením ze dne 21. 12. 2005, čj. 31 Ca 174/2005 - 21, výrokem I. zamítl žádost žalobkyně o osvobození od soudních poplatků a výrokem II. zamítl žádost žalobkyně o ustanovení právního zástupce. Poté krajský soud usnesením ze dne 3. 2. 2006, čj. 31 Ca 174/2005 - 22, vyzval žalobkyni k zaplacení soudního poplatku ve výši 2000 Kč, ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení. Usnesení bylo žalobkyni doručeno postupem podle ustanovení § 46 odst. 3 o. s. ř. za použití § 50c odst. 4 o. s. ř. a § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 23. 2. 2006.

Žalobkyně (stěžovatelka) napadla usnesení ze dne 3. 2. 2006 včas podanou kasační stížností; kterou mj. požádala o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení právního zástupce.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska její přípustnosti, neboť pouze přípustná kasační stížnost může být meritorně projednána.

Podle § 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s. není kasační stížnost přípustná proti rozhodnutí, jímž se pouze upravuje vedení řízení.

Nejvyšší správní soud posouzením obsahu kasační stížnosti dospěl k závěru, že ani při jejím extenzivním výkladu nelze dovodit, že by směřovala rovněž proti usnesení krajského soudu ze dne 21. 12. 2005. Stěžovatelka totiž na několika místech kasační stížnosti výslovně uvádí, že ji podává proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 2. 2006, čj. 31 Ca 174/2005 - 22.

Nejvyšší správní soud proto uzavírá, že kasační stížnost byla podána pouze proti usnesení, jímž byla stěžovatelka vyzvána k zaplacení soudního poplatku. Kasační stížnost tak směřuje proti rozhodnutí, kterým krajský soud upravil vedení řízení, je nepřípustná [§ 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s.] a Nejvyšší správní soud ji odmítl [§ 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 s. ř. s.].

Nejvyšší správní soud, s ohledem na zjevnou nepřípustnost kasační stížnosti, shledal v souladu se zásadou procesní ekonomie správným postup krajského soudu, který předložil věc k rozhodnutí o kasační stížnosti, aniž by rozhodoval o žádosti stěžovatelky o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení právního zástupce.

V případě vyhovění žádosti o osvobození od soudního poplatku pro řízení o kasační stížnosti, by se na skutečnosti, že tento poplatek nebyl zaplacen ničeho nezměnilo. V případě zamítnutí žádosti by krajský soud následně stěžovatelku vyzval k zaplacení soudního poplatku, který by byl po odmítnutí kasační stížnosti jako nepřípustné vrácen (§ 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích per analogiam).

Smyslem povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) je zajištění odborné právní pomoci účastníkům řízení. Ustanovil-li by krajský soud stěžovatelce pro řízení o kasační stížnosti zástupcem advokáta, nebo by zamítl její žádost a vyzval ji k tomu, aby si advokáta pro řízení o kasační stížnosti zvolila, na zjevné nepřípustnosti kasační stížnosti a jejím odmítnutí Nejvyšším správním soudem by se ničeho nemohlo změnit.

Nejvyšší správní soud rovněž vážil nezbytnost rozhodnutí o žádosti o odkladný účinek kasační stížnosti podle ustanovení § 107 s. ř. s. a dospěl k závěru, že o ní není třeba rozhodovat tam, kde Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti rozhodl neprodleně po jejím podání. Při rozhodnutí o kasační stížnosti je pak rozhodnutí o odkladném účinku nadbytečné, neboť obecně může přiznání odkladného účinku kasační stížnosti přinést ochranu jen do doby rozhodnutí o této stížnosti.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2006

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru