Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 5/2009 - 84Rozsudek NSS ze dne 29.12.2009

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízenígreiner packaging slušovice s.r.o.
Finanční ředitelství v Brně
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

8 Afs 5/2009 - 82

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEMREPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: greiner packaging slušovice s. r. o., se sídlem Greinerova 54, Slušovice, zastoupeného JUDr. Ivo Bubrjakem, advokátem se sídlem Soudní 1293/14, Kroměříž, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Brně, Nám. Svobody 4, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 10. 2007, čj. 16710/07-1500-707632, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 8. 2008, čj. 29 Ca 151/2008 – 19,

takto:

I. Kasační stížnost se zamítá. II. Žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti

Odůvodnění:

Rozhodnutím Finančního úřadu ve Zlíně ze dne 12. 4. 2007, čj. 99378/07/303961/5460 byla vydána výzva ručiteli (žalobci) k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě.

Rozhodnutím Finančního ředitelství v Brně ze dne 16. 10. 2007, čj. 16710/07-150-707632 bylo zamítnuto odvolání žalobce proti uvedenému rozhodnutí finančního úřadu.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 29. 8. 2008, čj. 29 Ca 151/2008 – 19 byla odmítnuta žaloba proti citovanému rozhodnutí finančního ředitelství, neboť krajský soud dospěl k závěru, že žaloba byla podána opožděně. Uvedl, že napadené správní rozhodnutí žalovaného bylo žalobci doručeno dne 18. 10. 2007, lhůta k podání žaloby uplynula dnem 18. 12. 2007. Žaloba byla podána ke Krajskému soudu v Brně prostřednictvím držitele poštovní licence dne 24. 6. 2008, tedy po uplynutí zákonné lhůty. Proto tento soud rozhodl v souladu s § 46 odst. 1 písm. b), s. ř. s.

Včas podanou kasační stížností se žalobce domáhá přezkoumání a zrušení tohoto usnesení krajského soudu. V této stížnosti vznáší námitky, týkající se zákonnosti napadaného správního rozhodnutí, především dovozuje, že nebylo vzato v úvahu, že daňový dlužník MOVA a. s. zanikl bez právního nástupce a zanikl tedy i akcesorický závazek žalobce (stěžovatele). Dále poukazuje na porušení některých ustanovení zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, především pak, že po rozhodnutí o obnově řízení nebyla daňovému dlužníku a stěžovateli, zaslána nová výzva k zaplacení nedoplatku. Stěžovatel má za to, že porušení zákona krajským soudem spočívá v tom, že v napadeném usnesení nevzal v úvahu tyto skutečnosti.

Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti souhlasí se závěrem krajského soudu o opožděnosti žaloby. Dále zejména polemizuje s některými tvrzeními v kasační stížnosti. Navrhuje proto, aby kasační stížnost byla jako nedůvodná zamítnuta.

Nejvyšší správní soud přezkoumal usnesení krajského soudu se zřetelem na uplatněné stížní důvody, přičemž vycházel z následujících skutečností, úvah a závěrů.

Za situace, kdy napadeným usnesením krajského soudu byla žaloba odmítnuta pro opožděnost, mohou být jedinými relevantními stížními důvody namítajícími nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí žaloby [§ 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s.] pouze tvrzení přinejmenším zpochybňujícím aplikaci § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., tedy obvykle se týkající závěru o nedodržení zákonné lhůty pro podání žaloby v konkrétním případě. Takovéto námitky stěžovatel v kasační stížnosti neuvádí. Protože krajský soud vůbec nejednal o věci samé, nemohou obstát výhrady týkající se zákonnosti rozhodnutí žalovaného či rozhodnutí Finančního úřadu ve Zlíně. Proto Nejvyšší správní soud neshledal tuto kasační stížnost důvodnou, a v souladu s § 110 odst. 1 s. ř. s. ji zamítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl soud v souladu s § 60 odst. 1 s. ř. s. Neúspěšný stěžovatel nemá právo na náhradu nákladů řízení, žalovanému, jak vyplývá z obsahu spisu, nad rámec běžných výdajů náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 29. prosince 2009

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu

i. s. JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

podepsán za onemocnělého

JUDr. Petra Příhodu

(§ 158 odst. 1 o. s. ř., § 64. s. ř. s.)

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru