Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 48/2021 - 43Usnesení NSS ze dne 23.03.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníSmrčka a Kubálek v.o.s.
Odvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

8 Afs 48/2021-43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Milana Podhrázkého a soudců Petra Mikeše a Jitky Zavřelové v právní věci žalobkyně: Smrčka a Kubálek v.o.s., se sídlem Opatovická 159/17, Praha 1, insolvenční správkyně dlužníka UniControls a.s., se sídlem Křenická 2257/16, Praha 10, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 6. 2020, čj. 25419/20/5100-41454-711974, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 1. 2021, čj. 11 Af 29/2020-34,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný v záhlaví označeným rozhodnutím změnil rozhodnutí Finančního úřadu pro hlavní město Prahu ze dne 4. 11. 2019, čj. 8455301/19/2010-52523-105542 (dále jen „správce daně“), kterým správce daně uložil společnosti UniControls, a.s. podle § 101h odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, pokutu ve výši 50 000 Kč z důvodu nepodání kontrolního hlášení za období srpen 2019, a to ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně. Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně, jakožto insolvenční správkyně dané společnosti, žalobu, kterou Městský soud v Praze shora uvedeným rozsudkem zamítl. Nyní se žalobkyně (dále „stěžovatelka“) domáhá zrušení tohoto rozsudku kasační stížností.

[2] S podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)]. Dle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč. To se týká i kasační stížnosti stěžovatelky, neboť osvobození dle § 11 odst. 2 písm. n) zákona o soudních poplatcích nedopadá na řízení před správními soudy (viz usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 6. 2019, čj. 1 Afs 135/2018-71, č. 3909/2019 Sb. NSS).

[3] Jelikož stěžovatelka spolu s podáním kasační stížnosti nezaplatila soudní poplatek, vyzval ji Nejvyšší správní soud k jeho zaplacení ve lhůtě patnácti dnů usnesením ze dne 18. 2. 2021, čj. 8 Afs 48/2021-38. Vzhledem k tomu, že toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 19. 2. 2021, připadl poslední den stanovené lhůty na sobotu 6. 3. 2021. V souladu s § 40 odst. 3 s. ř. s. bylo proto posledním dnem k zaplacení soudního poplatku pondělí 8. 3. 2021.

[4] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Tímto zvláštním zákonem je v nyní posuzované věci zákon o soudních poplatcích, který v § 9 odst. 1 stanoví, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[5] Jak Nejvyšší správní soud již výše uvedl, usnesením ze dne 18. 2. 2021, čj. 8 Afs 48/2021-38, stěžovatelku vyzval k zaplacení soudního poplatku. Zároveň ji poučil o tom, že nezaplatí-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastaví. Stěžovatelka v uvedené lhůtě (ani po jejím uplynutí) soudní poplatek nezaplatila, a to i přesto, že byla o negativních důsledcích řádně poučena. Nebyla tedy splněna základní podmínka k tomu, aby mohlo řízení o kasační stížnosti proběhnout. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[6] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 23. března 2021

Milan Podhrázký

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru