Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 45/2009 - 91Usnesení NSS ze dne 01.09.2009

Způsob rozhodnutínepřiznání odkl. účinku
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Hradci Králové
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

8 Afs 45/2009 - 91

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana Passera, v právní věci žalobce: JUDr. M. P., zastoupeného Mgr. Zbyňkem Čermákem, advokátem se sídlem Hradec Králové 4, Pardubická 298, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Hradci Králové, Hradec Králové, Horova 17, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 2. 2009, čj. 31 Ca 161/2008 - 62, o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

Návrh žalobce na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti se zamítá.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá přezkoumání a zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové. Tímto rozsudkem byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 3. 2003, čj. 1686/130/2002-Do, ve věci vyměření daně z přidané hodnoty.

Stěžovatel v kasační stížnosti podal návrh, aby této stížnosti byl přiznán odkladný účinek, a uvedl, že plnění povinností vyplývajících z napadeného rozhodnutí znamenají pro žalobce vznik nenahraditelné újmy s ohledem na značný časový odstup, přičemž přiznání odkladného účinku se nedotkne třetích osob.

K výzvě k doplnění důvodů tohoto návrhu, v obdobné věci vedené pod sp. zn. 8 Afs 42/2009, stěžovatel v podání ze dne 30. 7. 2009 uvedl, že je plně invalidní a výkon rozhodnutí zatěžuje jeho jediný příjem – invalidní důchod, což pro něj znamená značné snížení životní úrovně, zejména za situace, kdy od roku 2003 do současné doby nebylo ve věci rozhodnuto. Dochází tak k situaci, kdy žalobce je po dobu šesti let zatížen výkonem rozhodnutí, aniž by se domohl svých práv. Stěžovatel již není veden jako podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku, a není ani zapsán v živnostenském rejstříku.

Podle § 107 s. ř. s. kasační stížnost nemá odkladný účinek; Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Ustanovení § 73 odst. 2 až 4 se užije přiměřeně.

Podle § 73 odst. 2 s. ř. s. soud na návrh žalobce po vyjádření žalovaného usnesením přizná žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu, přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.

Stejně jako žaloba, i kasační stížnost nemá zásadně odkladný účinek. Přiznání tohoto odkladného účinku má charakter mimořádný, který zákon podmiňuje hrozbou nenahraditelné újmy. Hospodářská situace stěžovatele v důsledku dlouhodobější exekuce bezesporu může být hodnocena jako tíživá, nebo komplikovaná, avšak i s ohledem na zákonná ustanovení o omezení výkonu rozhodnutí, která zajišťují, že exekvovanému musí zůstat potřebné prostředky pro něj i jeho rodinu, o takovýto mimořádný případ se nejedná. Proto návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti nebyl shledán důvodným.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. září 2009

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru