Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 304/2020 - 24Usnesení NSS ze dne 11.02.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
MICROSYS BRNO s.r.o.
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

8 Afs 304/2020-24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Milana Podhrázkého a soudců Jitky Zavřelové a Petra Mikeše v právní žalobkyně: MICROSYS BRNO s.r.o., se Vídeňská 202/110, Brno, zastoupená JUDr. Janem Streličkou, advokátem se sídlem Veselá 163/12, Brno, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 7. 2018, čj. 34299/18/5300-21442-712243, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 11. 2020, čj. 30 Af 82/2018-107,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný (dále „stěžovatel“) se kasační stížností z 22. 12. 2020 domáhal přezkumu v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně. Tímto rozsudkem bylo zrušeno v záhlaví označené rozhodnutí, a věc byla stěžovateli vrácena k dalšímu řízení.

[2] Podáním ze dne 4. 2. 2021, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno téhož dne, vzal stěžovatel podanou kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 zákona s. ř. s.) Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud usnesením řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 11. února 2021

Milan Podhrázký

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru