Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 303/2020 - 25Usnesení NSS ze dne 28.01.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
HEAVY MACHINERY SERVICES a.s.
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

8 Afs 303/2020-25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Milana Podhrázkého a soudců Petra Mikeše a Jitky Zavřelové v právní věci žalobkyně: HEAVY MACHINERY SERVICES a.s., se sídlem Jana Pernera 159, České Velenice, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 12. 2016, čj. 54913/16/5300-22441-701296, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 12. 2020, čj. 6 Af 9/2017-78,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalovaný (dále „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále „městský soud“), kterým městský soud zrušil v záhlaví uvedené rozhodnutí stěžovatele. Stěžovatel tímto rozhodnutím zamítl odvolání a potvrdil devět platebních výměrů Specializovaného finančního úřadu (dále „správce daně“), kterými správce daně žalobkyni vyměřil podle pomůcek daň z přidané hodnoty za zdaňovací období duben až prosinec 2014.

[2] Následně stěžovatel zaslal Nejvyššímu správnímu soudu podání ze dne 21. 1. 2021 označené jako „zpětvzetí kasační stížnosti“. V něm výslovně uvedl, že dospěl k závěru o nedůvodnosti pokračování v řízení o kasační stížnosti a bere kasační stížnost zpět.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (srov. § 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s., vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud usnesením řízení zastaví.

[4] Stěžovatel uvedl, že bere kasační stížnost zpět, z kontextu podání je zároveň zjevné, že ji bere zpět v celém rozsahu. Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 28. ledna 2021

Milan Podhrázký

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru