Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 282/2019 - 39Usnesení NSS ze dne 08.04.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníGOLDENBURG EUROPA GBE, spol. s.r.o.
Odvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

8 Afs 282/2019 - 39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Mikeše, Ph.D. a JUDr. Milana Podhrázkého, Ph.D., v právní věci žalobkyně: GOLDENBURG EUROPA GBE, spol. s r. o., se sídlem Křenova 438/7, Praha 6, zastoupené Mgr. Zdeňkem Burdou, advokátem se sídlem Leknínová 3033/7, Praha 10, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 10. 2018, čj. 44416/18/5300-22441-701296, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2019, čj. 10 Af 37/2018-145,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně se u Městského soudu v Praze domáhala zrušení platebního výměru vydaného Finančním úřadem pro hl. m. Prahu, územní pracoviště Praha 6 ze dne 26. 5. 2017 a rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 10. 2018, který k odvolání žalobkyně platební výměr potvrdil. Poté, co Městský soud vyzval žalobkyni k zaplacení soudního poplatku, požádala o osvobození od soudních poplatků.

[2] Městský soud jí usnesením ze dne 19. 2. 2019 osvobození od soudních poplatků nepřiznal, protože žalobkyně nijak neprokázala svá tvrzení o nepříznivé finanční situaci. Kasační stížnost proti tomuto usnesení Nejvyšší správní soud zamítl rozsudkem čj. 2 As 74/2019-12. Městský soud následně žalobkyni usnesením ze dne 3. 6. 2019 znovu vyzval k zaplacení soudního poplatku. Na tuto výzvu reagovala podáním, ve kterém opětovně žádala o osvobození od soudních poplatků.

[3] Městský soud v záhlaví označeným usnesením zastavil řízení o žalobě, jelikož žalobkyně nezaplatila soudní poplatek. O její druhé žádosti o osvobození od soudních poplatků nerozhodoval, jelikož v ní neuplatnila žádné nové skutečnosti.

[4] Proti tomuto usnesení podala žalobkyně (dále „stěžovatelka“) u Nejvyššího správního soudu kasační stížnost.

[5] Stěžovatelka společně s podanou kasační stížností nezaplatila soudní poplatek s ní spojený. Nejvyšší správní soud ji proto usnesením ze dne 27. 9. 2019 vyzval, aby soudní poplatek ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatila. Stěžovatelka ve lhůtě pro zaplacení soudního poplatku požádala o osvobození od soudních poplatků. Za účelem rozhodnutí o této žádosti jí Nejvyšší správní soud zaslal formulář k doložení osobních, majetkových a výdělkových poměrů.

[6] Jelikož stěžovatelka nedoložila, že jsou u ní splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, byla její žádost výrokem I. usnesení ze dne 19. 12. 2019 zamítnuta a výrokem II. tohoto usnesení byla vyzvána k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost. Současně byla poučena, že nezaplatí-li poplatek za kasační stížnost ve stanovené lhůtě, soud řízení zastaví.

[7] Dle § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal kasační stížnost. U poplatku za řízení vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti a tímto okamžikem je též poplatek splatný [§ 4 odst. 1 písm. d) a § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích]. Tento poplatek je dle položky č. 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu o soudních poplatcích, zpoplatněn částkou 5 000 Kč.

[8] Dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích [n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Dle § 9 odst. 3 citovaného zákona [s]oud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

[9] Nejvyšší správní soud určil lhůtu k zaplacení 15 dnů od doručení usnesení v souladu s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla stěžovatelce doručena dne 23. 12. 2019. Podle pravidel pro počítání lhůt uvedených v § 40 odst. 1 s. ř. s., lhůta k úhradě soudního poplatku uplynula dne 7. 1. 2019. Stěžovatelka v této lhůtě soudní poplatek nezaplatila, a proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) ve spojení s § 120 s. ř. s. a ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

[10] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo náhradu nákladů řízení, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 8. dubna 2020

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru