Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 189/2020 - 40Usnesení NSS ze dne 27.10.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
DAV, a.s.
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

8 Afs 189/2020-40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Petra Mikeše a soudců Jitky Zavřelové a Milana Podhrázkého v právní věci žalobkyně: DAV, a.s., se sídlem Zengrova 510/19, Ostrava, zastoupená JUDr. Alfrédem Šrámkem, advokátem se sídlem Českobratrská 1403/2, Ostrava, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 9. 2019, čj. 37661/19/5200-11434-707603, v řízení o kasačních stížnostech žalobkyně a žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 8. 2020, čj. 25 Af 79/2019-150,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti žalobkyně se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 21. 9. 2020 kasační stížnost žalobkyně směřující proti v záhlaví označenému rozsudku krajského soudu. Tímto rozsudkem bylo zrušeno v záhlaví uvedené rozhodnutí žalovaného, kterému byla věc současně vrácena k dalšímu řízení. Vedle žalobkyně podal kasační stížnost rovněž žalovaný.

[2] Podáním ze dne 15. 10. 2020, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno téhož dne, vzala žalobkyně podanou kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

[3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde žalobkyně) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [§ 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)]. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud usnesením řízení zastaví.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti žalobkyně zastavil. Nejvyšší správní soud bude v dalším řízení projednávat toliko kasační stížnost žalovaného.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 27. října 2020

Petr Mikeš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru