Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 150/2006Rozsudek NSS ze dne 25.06.2007

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníKAZIKO-Středočeská stavební s. r. o.
Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

8 Afs 150/2006-70

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Jana Passera a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce K., s. r. o., zast. Mgr. Romanou Coufalovou, advokátkou v Praze 2, Wenzigova 5, proti žalovanému Finančnímu ředitelství pro hl. m. Prahu, Štěpánská 28, Praha 1, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2006, čj. 7 Ca 95/2005-44,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2006, čj. 7 Ca 95/2005-44, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou k Městskému soudu v Praze domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 1. 2005, čj. FŘ-7470/13/04, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 9 ze dne 17. 12. 2003, čj. 287888/03/09511/7012, jímž bylo částečně vyhověno odvolání žalobce proti platebnímu výměru na daň z přidané hodnoty za zdaňovací období prosinec 2002, čj. 143893/03/009511/7012.

Usnesením ze dne 31. 7. 2006, čj. 7 Ca 95/2005-44 Městský soud v Praze návrh (žalobu) odmítl a o nákladech řízení rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu. V důvodech uvedl, že žalobu ve věcech správního soudnictví lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem. Protože v souzené věci byla žaloba podána až po marném uplynutí lhůty pro její podání, nezbylo soudu než žalobu jako opožděně podanou s odkazem na ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítnout. Proti usnesení Městského soudu v Praze podal žalobce prostřednictvím svého právního zástupce v zákonné lhůtě kasační stížnost z důvodu dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a), e) s. ř. s. Nezpochybňoval skutečnosti týkající se data doručení žalobou napadeného rozhodnutí a toho, kdy byla správní žaloba podána k poštovní přepravě. Namítal však, že poslední den lhůty k podání žaloby připadl na den, kdy podal žalobu k poštovní přepravě a nikoli na den předcházející, neboť šlo o státem uznaný svátek - Velikonoční pondělí. Žaloba tak byla podána dle mínění žalobce včas.

Kasační stížnost je důvodná. Ze správního spisu vyplývá, že žalobou napadené rozhodnutí, tzn. rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 1. 2005, čj. FŘ-7470/13/04, bylo žalobci doručeno dne 27. 1. 2005. Podle ustanovení § 72 odst. 1 s. ř. s. lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Podle ustanovení § 40 odst. 2 věta první s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Výjimku z této obecné zásady představuje situace předpokládaná ve třetím odstavci věta první tohoto ustanovení, podle kterého připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

V souzené věci tak lhůta k podání žaloby začala plynout 28. ledna 2005 s tím, že posledním dnem lhůty byl měl být 27. březen 2005. Na tento den však připadla neděle. Nejblíže následujícím pracovním dnem však v tomto případě nebylo pondělí 28. března 2005, ale až den následující (tj. úterý dne 29. března 2005), neboť na zmíněné pondělí připadlo v uvedeném roce velikonoční pondělí. Z poštovní obálky, která je v soudním spise založena, vyplývá, že žaloba byla k poštovní přepravě podána právě dne 29. 3. 2005, tedy v poslední den lhůty k jejímu podání. Byla proto podána včas.

Pokud v takové situaci Městský soud v Praze usnesením návrh (žalobu) odmítl pro opožděnost, pochybil. Nejvyšší správní soud proto kasační stížností napadené usnesení zrušil podle § 110 odst. 1 věty první s. ř. s. a věc vrátit Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení s tím, že žaloba je podána v zákonné lhůtě.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne Městský soud v Praze v novém rozhodnutí (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 25. června 2007

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru