Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 124/2005 - 202Usnesení NSS ze dne 17.06.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Brně
VěcDaně - daň z příjmů
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
II. ÚS 703/2006

přidejte vlastní popisek

8 Afs 124/2005 - 202

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana Passera, v právní věci žalobce: J. S., zastoupený JUDr. Marií Karasovou, advokátkou se sídlem Úvoz 39, Brno, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Brně, se sídlem nám. Svobody 4, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 1. 2003, čj. FŘ-110/163c/02-0107, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. 6. 2005, čj. 30 Ca 90/2003 - 83,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši 2400 Kč do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet JUDr. Marie Karasové, advokátky se sídlem Úvoz 39, Brno.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 6. 6. 2005, čj. 30 Ca 90/2003 - 83, zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 1. 2003, čj. FŘ-110/163c/02-0107. Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozsudku krajského soudu kasační stížností, kterou Nejvyšší správní soud zamítl rozsudkem ze dne 24. 7. 2006, čj. 8 Afs 124/2005 - 160. Ústavní soud zrušil nálezem ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 703/06, k ústavní stížnosti stěžovatele rozsudek Nejvyššího správního soudu, stejně jako rozsudek krajského soudu a rozhodnutí žalovaného.

Soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]. Toto ustanovení se přiměřeně použije i na řízení o kasační stížnosti (§ 120 s. ř. s.).

Ústavní soud svým nálezem zrušil nejen rozsudek Nejvyššího správního soudu, ale i rozsudek krajského soudu (stejně jako rozhodnutí žalovaného). Nejvyšší správní soud je proto nucen s odkazem ke shora citovaným ustanovením soudního řádu správního odmítnout kasační stížnost stěžovatele, neboť již neexistuje jí napadený rozsudek krajského soudu, nejsou tedy splněny podmínky řízení, tento nedostatek je neodstranitelný a v řízení nelze pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 8 s. ř. s., podle kterého může soud, jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, přiznat účastníkovi, který měl ve věci alespoň částečný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení i v těch případech, kdy tento zákon stanoví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů řízení právo. Stěžovatel měl s ohledem na nález Ústavního soudu ve věci fakticky úspěch, Nejvyšší správní soud v této skutečnosti spatřuje důvody zvláštního zřetele hodné, proto přiznal stěžovateli náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, kterou byl nucen odmítnout jen proto, že vedle jeho rozsudku byl zrušen i rozsudek krajského soudu.

Stěžovateli vznikly náklady na právní zastoupení advokátkou, a to 2100 Kč za jeden úkon právní služby (kasační stížnost a doplnění/rozšíření kasační stížnosti); Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost i její doplnění jako jeden úkon, neboť spolu souvisí a stěžovateli nic nebránilo, aby skutečnosti tvrzené v doplnění uvedl již v samotné kasační stížnosti; stěžovateli dále přísluší 300 Kč na úhradu hotových výdajů [§ 9 odst. 3 písm. f), § 7, § 11 odst. 1 písm. d) a § 13 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů] tj. celkem 2400 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. června 2009

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru