Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 10/2021 - 56Usnesení NSS ze dne 17.02.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

8 Afs 10/2021-56

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Milana Podhrázkého a soudců Jitky Zavřelové a Petra Mikeše v právní věci žalobců: a) L. R., b) T. R., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 13. 11. 2019, čj. 45901/19/5300-22442-706033, ze dne 16. 10. 2019, čj. 43180/19/5200-10424-700519, ze dne 23. 10. 2019, čj. 44119/19/5100-41451-712626, ze dne 22. 10. 2019, čj. 43932/19/5100-41451-712626, o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 11. 2020, čj. 9 Af 35/2020-42,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobci (dále „stěžovatelé“) se kasační stížností domáhali zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla odmítnuta žaloba T. R. proti v záhlaví označeným rozhodnutím žalovaného.

[2] Zároveň s podáním kasační stížnosti stěžovatelé podali žádost o osvobození od soudních poplatků a navrhli ustanovení zástupce. Tuto žádost a návrh však Nejvyšší správní soud zamítl usnesením ze dne 4. 2. 2021, čj. 8 Afs 10/2021-32, protože kasační stížnost stěžovatelů posoudil jako zjevně bezúspěšnou ve smyslu § 36 odst. 3 s. ř. s., neboť rozhodnutí žalovaného se skutečně dotýkají jen L. R. a do veřejných subjektivních práv T. R. vůbec nezasahují. Zároveň Nejvyšší správní soud stejným usnesením stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení předložili plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby ve stejné lhůtě prokázali, že mají vysokoškolské vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Současně stěžovatele poučil, že pokud tak neučiní, soud kasační stížnost odmítne.

[3] Výše popsané usnesení bylo oběma stěžovatelům doručeno prostřednictvím datové schránky 4. 2. 2021. Lhůta 1 týdne k předložení plné moci, popř. k prokázání vzdělání, začala běžet téhož dne, jelikož jde o lhůtu určenou podle týdnů (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Uplynula tak 11. 2. 2021.

[4] Stěžovatelé plnou moc udělenou advokátovi ve lhůtě ani později nepředložili, stejně tak ve lhůtě ani později nedožili, že mají vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Doručili Nejvyššímu správnímu soudu do datové schránky 10. 2. 2021 pouze přípis, ve kterém vyjadřují nesouhlas s postupem soudu a znovu žádají o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Nejvyšší správní soud k tomuto podání předně připomíná svůj rozsudek ze dne 17. 6. 2008, čj. 4 Ans 5/2008-65, podle něhož „o podané žádosti o osvobození od soudního poplatku musí být rozhodnuto dříve, než soud pro nezaplacení soudního poplatku řízení zastaví. Toto obecné pravidlo však má své výjimky, neboť jeho mechanické uplatňování by mohlo v některých případech vést ke zbytečnému prodlužování řízení opakováním stále stejných žádostí a rozhodnutí o nich. O opakované žádosti o osvobození od soudního poplatku v rámci jednoho řízení je soud povinen rozhodnout jen v případě, že tato žádost obsahuje nové, dříve neuplatněné skutečnosti, zejména došlo-li ke změně poměrů účastníka řízení.“ Stěžovatelé ovšem žádné nové skutečnosti neuvádí, ani neuvádí žádné argumenty ohledně zjevné bezúspěšnosti své kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud proto dospěl k závěru, že obecná žádost stěžovatelů nesplňuje požadavky na opakovanou žádost o osvobození od soudních poplatků, potažmo návrh na ustanovení zástupce, o kterých by bylo třeba zvlášť rozhodovat. Stejně tak již není na místě stěžovatele opětovně k čemukoliv vyzývat, neboť takto by totiž bylo možné se stěžovateli komunikovat do nekonečna.

[5] Nejvyšší správní soud tedy kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 17. února 2021

Milan Podhrázký

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru