Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 10/2006Usnesení NSS ze dne 27.02.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Brně
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

8 Afs 10/2006 - 76

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: B. J., zastoupeného JUDr. Pavlem Omelkou, advokátem se sídlem Zlín, Sadová 6, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Brně, se sídlem Brno, nám. Svobody 4, v řízení o

kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 6. 2005, čj. 29 Ca 4/2003 - 53,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností předanou k poštovní přepravě dne 23. 8. 2005, která byla Krajskému soudu v Brně doručena dne 25. 8. 2005, se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Brně, a to z důvodu nezákonnosti a nepřezkoumatelnosti rozhodnutí. Tímto rozsudkem byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 11. 2002, čj. 6413/01/FŘ/130.

Ze spisu vyplynulo, že rozsudek krajského soudu byl zástupci stěžovatele Ing. I. Š. doručován v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), § 42 odst. 5 s. ř. s. dne 25. 7. 2005, a to na adresu P. 8, P. H. 3. Vzhledem k tomu, že nebyl v době doručování zastižen, písemnost byla uložena na poště a zástupce stěžovatele byl vhodným způsobem vyzván, aby si ji vyzvedl (§ 46 odst. 3 a § 50c odst. 1 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s.). Podle ustanovení § 50c odst. 4 o. s. ř., § 42 odst. 5 s. ř. s. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnůnebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Označená písemnost byla uložena na poště v pondělí 25. 7. 2005 a poslední den lhůty k vyzvednutí písemnosti připadá na čtvrtek 4. 8. 2005. Skutečnost, že zástupce stěžovatele rozsudek převzal dne 9. 8. 2005 je právně bezvýznamná a nemá na den doručení žádný vliv.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým

označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty a podle odst. 4 téhož ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. Dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů byl den doručení, tedy čtvrtek 4. 8. 2005. Poslední den lhůty připadá na čtvrtek 18. 8. 2005, kdy také lhůta k podání kasační stížnosti marně uplynula. Kasační stížnost, předaná k poštovní přepravě dne 23. 8. 2005, tedy byla podána opožděně.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle ustanovení § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. února 2006

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru