Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Ads 35/2021 - 27Usnesení NSS ze dne 22.03.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

8 Ads 35/2021 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Petra Mikeše a soudců Milana Podhrázkého a Jitky Zavřelové v právní věci žalobkyně: J. R., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 7. 4. 2020, čj. X, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 23. 11. 2020, čj. 50 Ad 5/2020-66,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále „stěžovatelka“) podala žalobu u Krajského soudu Hradci Králové – pobočka v Pardubicích. Výše uvedeným rozsudkem byla tato žaloba zamítnuta. Proti tomuto rozsudku nyní stěžovatelka brojí kasační stížností.

[2] Jelikož podaná kasační stížnost neobsahovala důvody, pro které stěžovatelka napadá rozsudek krajského soudu, ani označení návrhu, kterého se domáhá, Nejvyšší správní soud ji usnesením ze dne 15. 1. 2021, čj. 8 Ads 35/2021-7, vyzval, aby tuto vadu kasační stížnosti odstranila. Současně ji poučil o následku nevyhovění této výzvě ve stanovené lhůtě, jímž je odmítnutí kasační stížnosti. V tomto usnesení byla stěžovatelka rovněž vyzvána k tomu, aby předložila plnou moc udělenou jí advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby prokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[3] Usnesení s výzvou k doplnění kasační stížnosti bylo stěžovatelce doručeno dne 20. 1. 2021. Posledním dnem určené měsíční lhůty k doplnění kasační stížnosti bylo pondělí 22. 2. 2021. Stěžovatelka v této lhůtě pouze požádala o prodloužení lhůty k předložení zastoupení či prokázání potřebného vzdělání. Soud tuto lhůtu prodloužil usnesením ze dne 10. 2. 2021, čj. 8 Ads 35/2021-18. V tomto usnesení soud znovu stěžovatelku upozornil, že doplnit důvody kasační stížnosti lze pouze v původní měsíční lhůtě a rovněž ji poučil, že si může o prodloužení lhůty k doplnění důvodů požádat a v případě návrhu na ustanovení zástupce tato lhůta neběží. Stěžovatelka však do 22. 2. 2021 svou kasační stížnost nedoplnila. Stěžovatelka až dne 16. 3. 2021 zaslala Nejvyššímu správnímu soudu e-mailové podání nazvané „Doplnění kasační stížnosti“. Jak již bylo uvedeno výše, doplnění důvodů kasační stížnosti bylo v posuzované věci možné pouze do 22. 2. 2021. Dne 16. 3. 2021 stěžovatelka rovněž požádala o prodloužení lhůty k doložení předložení zastoupení či prokázání potřebného vzdělání. O této žádosti již Nejvyšší správní soud nerozhodoval, jelikož je to vzhledem k odmítnutí celé kasační stížnosti zbytečné.

[4] Pro nedoplnění důvodů, pro které stěžovatelka napadá rozsudek krajského soudu, a pro nedoplnění návrhu, jakého rozhodnutí se domáhá, není možné v řízení pokračovat, Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl dle § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť stěžovatelka tyto vady ani k výzvě v určené lhůtě neodstranila.

[5] Výrok o nákladech řízení vychází z § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle nichž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 22. března 2021

Petr Mikeš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru