Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Ads 135/2020 - 33Usnesení NSS ze dne 27.10.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo práce a sociálních věcí
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

8 Ads 135/2020 - 33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Milana Podhrázkého a soudců Petra Mikeše a Jitky Zavřelové v právní věci žalobce: Mgr. Ing. L. V., Ph.D., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 6. 5. 2020, čj. MPSV-2020/91292-915, a ze dne 7. 5. 2020, čj. MPSV-2020/92366-915, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 7. 2020, čj. 62 Ad 6/2020-18,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále „stěžovatel“) napadl u Nejvyššího správního soudu kasační stížností usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále „krajský soud“) označené v záhlaví. Tímto usnesením krajský soud odmítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutím žalovaného, kterými žalovaný rozhodl o odvolání stěžovatele proti rozhodnutím Úřadu práce České republiky - Krajské pobočky v Jihlavě o námitkách podjatosti úředních osob. Krajský soud žalobu odmítl pro nepřípustnost dle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále „s. ř. s.“), jelikož směřovala proti rozhodnutím, jež jsou z přezkumu ve správním soudnictví vyloučena [§ 68 písm. e) ve spojení s § 70 písm. c) s. ř. s.].

[2] Stěžovatel v kasační stížnosti požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Nejvyšší správní soud nicméně usnesením ze dne 25. 9. 2020, čj. 8 As 135/2020-27, žádost o osvobození od soudního poplatku i návrh na ustanovení zástupce zamítl a současně stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení uvedeného usnesení doložil plnou moc jím udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, anebo prokázal vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Soud v tomto usnesení dospěl k závěru, že návrh stěžovatele je zjevně neúspěšný. Připustil, že v dané věci nebylo odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí zamítnuto, nýbrž řízení zastaveno (žalovaný vyšel z toho, že o námitce podjatosti lze rozhodovat, jen dokud není rozhodnuto ve věci samé, přičemž stěžovatel námitku podal až po rozhodnutí ve věci). Přesto Nejvyšší správní soud s odkazem na existující judikaturu zdůraznil, že i zde se uplatní obecné závěry, podle nichž rozhodnutí o námitce podjatosti úřední osoby lze napadnout společně s meritorním rozhodnutím správního orgánu ve věci samé a pouze meritorní rozhodnutí je přezkoumatelné ve správním soudnictví. Stěžovatel byl poučen, že nevyhoví-li výzvě soudu, kasační stížnost bude odmítnuta. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 2. 10. 2020, stěžovatel však ve stanovené lhůtě (ani po jejím uplynutí) požadované listiny nedoložil.

[3] Jednou z podmínek řízení před Nejvyšším správním soudem je povinné zastoupení advokátem. Takové zastoupení se dle § 105 odst. 2 s. ř. s. nevyžaduje tehdy, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[4] Dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. není-li stanoveno jinak, soud usnesením odmítne návrh, nejsou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo nebyl přes výzvu odstraněn.

[5] V nyní projednávané věci nejsou splněny podmínky řízení, neboť stěžovatel zdejšímu soudu nedoložil, že by sám měl právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, ani nepředložil plnou moc jím udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než kasační stížnost odmítnout, neboť stěžovatel ani přes výzvu soudu uvedený nedostatek neodstranil.

[6] Nejvyšší správní soud dodává, že nepřehlédl podání ze dne 7. 10. 2020, v němž stěžovatel polemizuje s důvody, pro něž zdejší soud zamítl jeho návrh na ustanovení zástupce. Stěžovatel upozorňuje dále na specifika dané věci s tím, že žalovaný řízení zastavil, přičemž stěžovatel nemohl napadnout zamítnutí námitky podjatosti dříve. Dodal, že je nesolventní a byť má právnické vzdělání, nemůže je doložit, neboť doklady mu byly odcizeny a zničeny. Poukázal též na to, že vlivem duševní poruchy není schopen se sám soudních řízení účastnit a na základě lékařského posudku, který má soud k dispozici, musí být zastupován.

[7] K tomuto podání stěžovatele Nejvyšší správní soud pouze pro úplnost uvádí, že o zamítnutí jeho návrhu na ustanovení zástupce již bylo pravomocně rozhodnuto z důvodu zjevné neúspěšnosti návrhu a na tomto závěru soudu nelze za daných okolností nic měnit. Z tvrzení stěžovatele ani z podkladů, které ke svým podáním připojil, dále nikterak neplyne, že by v jeho případě nebyla dána procesní způsobilost činit v řízení před soudem samostatně úkony. Stěžovatel je zjevně schopen odpovídajícím způsobem formulovat svá podání, přičemž v řízení před krajským soudem zastoupen nebyl. Ze zprávy jeho praktického lékaře ze dne 2. 7. 2020, která je součástí příloh soudního spisu, se pak nepodává nic víc, než že jeho „účast ve správním řízení a při nutnosti hájení svých zájmů není dlouhodobě žádoucí.“ Pokud jde o tvrzení, že má právnické vzdělání, stěžovatel toto tvrzení nijak neupřesnil, nepožádal o prodloužení stanovené lhůty k jeho doložení a především ani neavizoval, že by doklad o vzdělání byl ochoten či schopen soudu doložit, resp. jaké činí kroky k získání takového dokladu. Nejvyšší správní soud dodává, že stěžovateli zástupce neustanovil pro zjevnou neúspěšnost návrhu, nikoliv na základě posouzení jeho osobních a majetkových poměrů, čímž se nynější věc odlišuje od jiných rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kterými byl stěžovateli zástupce ustanoven.

[8] O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 27. října 2020

Milan Podhrázký

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru