Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Ads 127/2021 - 26Usnesení NSS ze dne 08.06.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - starobní důchod

přidejte vlastní popisek

8 Ads 127/2021-26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Petra Mikeše a soudců Milana Podhrázkého a Jitky Zavřelové v právní věci žalobce: B. S., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25/1292, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 15. 11. 2018, čj. X, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 3. 2021, čj. 16 Ad 5/2019-26,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci sevracízaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Žalovaná rozhodnutím ze dne 10. 5. 2018, čj. X, zamítla žádost žalobce (dále „stěžovatel“) o starobní důchod, jelikož nesplňoval podmínku získání potřebné doby pojištění pro vznik nároku na starobní důchod. Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel námitky, které žalovaná v záhlaví označeným rozhodnutím zamítla a rozhodnutí potvrdila. Následně podal stěžovatel proti rozhodnutí žalované žalobu u Městského soudu v Praze, který ji v záhlaví uvedeným usnesením odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť stěžovatel přes výzvu soudu nedoplnil ve lhůtě žalobu alespoň o jeden žalobní bod. Proti tomuto usnesení podal stěžovatel kasační stížnost.

[2] Stěžovatel byl při podání kasační stížnosti zastoupen obecným zmocněncem, JUDr. Z. P., který však není advokátem. Nejvyšší správní soud proto stěžovatele usnesením ze dne 10. 5. 2021, čj. 8 Ads 127/2021-17, vyzval, aby ve lhůtě 2 týdnů od doručení tohoto usnesení buďto předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Zároveň ho poučil o následcích nesplnění této výzvy. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 13. 5. 2021.

[4] Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[5] Stěžovatel k výzvě soudu v podání ze dne 18. 5. 2021, kterým sdělil číslo účtu pro vrácení soudního poplatku, uvedl, že podmínku zastoupení advokátem doloží později. Ve lhůtě k odstranění nedostatku povinného zastoupení ani po jejím uplynutí dne 27. 5. 2021 však stěžovatel výzvě nevyhověl a nepředložil plnou moc, ani neprokázal své právnické vzdělání. Podání stěžovatele nebylo ani podle svého obsahu žádostí o prodloužení lhůty. Zároveň není úkolem soudu stěžovatele znovu vyzývat ke splnění této povinnosti, pakliže byl poučen o následcích spojených s jejím nesplněním. Protože nebylo možné pro tento nedostatek pokračovat v řízení, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl za použití § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[7] Podle § 10 odst. 3 věty poslední zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, platí, že by-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku č. III tohoto usnesení, tedy že stěžovateli vrací soudní poplatek ve výši 5 000 Kč ve lhůtě stanovené souladu s § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích. Ostatně řízení ve věcech důchodového pojištění je osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o soudních poplatcích. Soud by proto vrátil již zaplacený soudní poplatek bez dalšího.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 8. června 2021

Petr Mikeš

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru