Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 98/2006Usnesení NSS ze dne 09.11.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

2 Ads 29/2003


přidejte vlastní popisek

7 Azs 98/2006 - 94

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci stěžovatele V. M., za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 11. 2005, č. j. 60 Az 91/2005 - 36,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni rozsudkem dne 25. 11. 2005, č. j. 60 Az 91/2005 - 36 zamítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) ze dne 6. 9. 2005, č. j. OAM-570/LE-B01-B02-2005, kterým byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

V kasační stížnosti podané tomuto rozsudku v zákonné lhůtě vyjádřil stěžovatel nesouhlas se zamítnutím jeho žaloby. Především namítal, že ministerstvo nezjistilo přesně a úplně skutečný stav věci, v důsledku čehož vadně posoudilo po právní stránce i žádost o udělení azylu, a to bez logické vazby mezi rozhodnutím a podklady pro toto rozhodnutí. Proto se stěžovatel domáhal zrušení napadeného rozsudku a vrácení věci k dalšímu řízení. Současně požádal o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti a o přiznání odkladného účinku tomuto mimořádnému opravnému prostředku.

Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 4. 2006, č. j. 60 Az 91/2005 - 69 byla žádost stěžovatele o ustanovení právního zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítnuta. Toto usnesení nabylo právní moci dne 4. 5. 2006, aniž by stěžovatel proti němu podal kasační stížnost.

Výzvou Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 4. 2006 byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení této výzvy sdělil krajskému soudu jméno advokáta, kterým bude zastoupen v řízení o podané kasační stížnosti a současně předložil tomuto advokátovi udělenou plnou moc. Současně stěžovatele poučil, že pokud ve stanovené lhůtě tomuto požadavku nevyhoví, bude kasační stížnost Nejvyšším správním soudem odmítnuta. Toto usnesení převzal stěžovatel dne 2. 5. 2006.

Stěžovatel na uvedenou výzvu krajského soudu nereagoval a do dne vydání tohoto usnesení nesdělil jméno advokáta, který by ho zastupoval v řízení o kasační stížnosti a nepředložil tomuto advokátovi udělenou plnou moc.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Z citovaného ustanovení vyplývá, že povinné zastoupení stěžovatele advokátem v řízení o jeho kasační stížnosti proti uvedenému rozsudku krajského soudu je zvláštní podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí ve věci samé. Stěžovatel podle obsahu spisu právnické vzdělání nemá a jelikož přes výzvu krajského soudu obsahující i řádné poučení nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, neodstranil nedostatek podmínky řízení o tomto mimořádném opravném prostředku.

Nejvyšší správní soud proto z výše uvedených důvodů, které brání věcnému projednání kasační stížnosti ve shodě s ustálenou judikaturou (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2003, č. j. 2 Ads 29/2003 - 40) kasační stížnost stěžovatele odmítl [§ 46 odst. 1 písm. a) za použití § 120 s. ř. s.].

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. listopadu 2006

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru