Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 91/2007 - 66Usnesení NSS ze dne 14.02.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 91/2007 - 66

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Karla Šimky, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: V. M., zastoupen opatrovnicí Bělou Silnicovou, pracovnicí Krajského soudu v Brně, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 5. 2007, č. j. 56 Az 6/2007 – 21,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 5. 2007, č. j. 56 Az 6/2007 - 21, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 12. 2006, č. j. OAM-1311/LE-PA04-PA04-2006, o zamítnutí žádosti stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Protože současně s kasační stížností podal stěžovatel žádost o ustanovení bezplatného zástupce, vyzval ho krajský soud, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy předložil soudu vyplněný formulář potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a aby také sdělil, jakým způsobem a v jaké výši platí nájem ubytovateli či pronajímateli a jak si opatřuje finanční prostředky na svou výživu a ošacení. Při doručování této výzvy nebyl stěžovatel na adrese, kterou uvedl v kasační stížnosti, zastižen, proto byla zásilka dne 10. 8. 2007 uložena u držitele poštovní licence a stěžovateli byla zanechána výzva, aby si ji vyzvedl. Stěžovatel si však zásilku nevyzvedl a ve stanovené lhůtě nereagoval.

V důsledku toho, že stěžovatel neprokázal své majetkové a sociální poměry, krajský soud usnesením ze dne 29. 8. 2007, č. j. 56 Az 6/2007 – 45, návrh na ustanovení zástupce zamítl a vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení odstranil nedostatek svého podání ze dne 6. 8. 2007 spočívající v tom, že není zastoupen advokátem, ačkoliv sám nemá právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Při doručování tohoto usnesení nebyl opět stěžovatel na uvedené adrese zastižen, a proto byla zásilka dne 4. 9. 2007 uložena u držitele poštovní licence a stěžovateli byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl. Stěžovatel si opět zásilku nevyzvedl a ve stanovené lhůtě nereagoval.

Krajský soud poté stěžovateli na uvedenou adresu doručoval vyjádření ministerstva k podané kasační stížnosti. Tuto zásilku se nepodařilo stěžovateli doručit, neboť tento se podle

č. j. 7 Azs 91/2007 - 67

sdělení České pošty, s. p. v mezidobí odstěhoval. Krajskému soudu se následně stěžovatelův tehdejší pobyt nepodařilo zjistit ani z evidence Ministerstva vnitra ani dotazem u příslušných policejních orgánů. Proto mu v souladu s ust. § 29 odst. 3 o. s. ř. a § 64 s. ř. s. usnesením ze dne 1. 11. 2007, č. j. 56 Az 6/2007 – 60, byla ustanovena opatrovnice. Poté krajský soud předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany.

Nejvyšší správní soud vzhledem k tomu, že stěžovatel je neznámého pobytu nejpozději od 17. 10. 2007, kdy držitel poštovní licence krajskému soudu sdělil, že se odstěhoval z poslední známé adresy, a jeho nynější pobyt se nepodařilo zjistit, řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu.

V daném případě je třeba ještě uvést, že nebyla splněna podmínka řízení spočívající v zastoupení advokátem, což by byl důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. Povinné zastoupení stěžovatele advokátem představuje v řízení o kasační stížnosti podmínku, která musí být splněna, aby Nejvyšší správní soud mohl o stížnosti jednat a rozhodnout. Pokud stěžovatel podá kasační stížnost, aniž by byl takto zastoupen, popřípadě aniž by takové zastoupení doložil, jde o nedostatek odstranitelný tím, že si dodatečně advokáta zástupcem zvolí, popřípadě plnou mocí již existující zastoupení doloží, či na základě podané žádosti mu zástupce ustanoví soud. Je na krajském soudu, aby se postupem podle § 108 odst. 1 s. ř. s. pokusil nesplnění této podmínky řízení odstranit a jen tehdy, bude-li tato snaha bezvýsledná, je dán důvod k odmítnutí kasační stížnosti.

Pokud však v azylové věci nastane situace, kdy u stěžovatele, který je žadatelem o azyl, nelze zjistit místo jeho pobytu, je na místě upřednostnit postup podle ustanovení § 33 zákona o azylu a řízení o kasační stížnosti zastavit, bez ohledu na to, zda kasační stížnost má všechny zákonné náležitosti a zda jsou splněny všechny podmínky řízení, včetně povinného zastoupení advokátem, či nikoliv. Udělení státního občanství České republiky stěžovateli, úmrtí stěžovatele, neznámé místo jeho pobytu či další podmínky uvedené v ustanovení § 33 zákona o azylu jsou totiž natolik významné, že jejich naplnění znamená faktickou nemožnost pokračovat v soudním přezkumu. Ostatně současné znění zákona o azylu ani další prostor pro jiný způsob rozhodnutí soudu nevytváří.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. února 2008

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru