Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 86/2006Usnesení NSS ze dne 14.12.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 86/2006 - 74

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové, JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Milady Tomkové a Mgr. Jana Passera v právní věci stěžovatelky V. R., zastoupené JUDr. Romanou Lužnou, advokátkou se sídlem v Brně, Pellicova 33, za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 1. 2006, č. j. 55 Az 26/2005 - 43,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Zástupkyni stěžovatelky JUDr. Romaně Lužné, advokátce se sídlem v Brně, Pellicova 33, se odměna za poskytnutou právní službu nepřiznává .

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se stěžovatelka domáhala zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 3. 2. 2005, č. j. OAM-3568/VL-10-ZA-03-2004, jímž nebyl stěžovatelce dle ust. § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), udělen azyl, a současně bylo vysloveno, že se na stěžovatelku nevztahuje překážka vycestování dle citovaného zákona.

Přípisem Ministerstva vnitra ze dne 21. 11. 2006, č. j. OAM-3568/VL-10-2004, který byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen dne 6. 12. 2006, byl doplněn spisový materiál v dané věci o úmrtní list vystavený na jméno stěžovatelky, ze kterého vyplynulo, že tato zemřela dne 15. 10. 2006 v B. n. O.

Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění platném pro projednávanou věc (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Podle § 33 písm. a) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení mezinárodní ochrany (žalobce) v průběhu řízení zemřel.

Z předloženého úmrtního listu jednoznačně vyplynulo, že stěžovatelka v průběhu řízení o kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu zemřela, proto Nejvyšší správní soud konstatoval naplnění všech zákonných podmínek pro to, aby v souladu s § 33 písm. a) zákona o azylu usnesením rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Stěžovatelce byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7, § 120 s. ř. s.). V dané věci však Nejvyšší správní soud zástupkyni stěžovatele odměnu za zastupování nepřiznal, neboť ustanovená zástupkyně neuvedla, jaké úkony v tomto řízení vykonala, a ani z obsahu soudního spisu nevyplývá, že by tato nějaký úkon právní služby, za který by jí dle ust. § 11 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, náležela odměna, vykonala.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. prosince 2006

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru