Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 84/2006Usnesení NSS ze dne 15.06.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 84/2006 - 45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové, JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci stěžovatelky S. N., , za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 1. 2006, č. j. 60 Az 102/2005 - 28,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou u Krajského soudu v Ostravě se stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného usnesení, kterým jí nebyl ustanoven zástupce pro řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 2. 8. 2005, č. j. OAM-1301/VL-19-VL02-2005.

Z předloženého soudního spisu vyplývá, že označené usnesení krajského soudu bylo stěžovatelce doručeno postupem dle ust. § 46 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění platném pro projednávanou věc, ve spojení s ust. § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), dne 13. 3. 2006.

Podle ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Dle ust. § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Dle odst. 3 citovaného ustanovení připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Vzhledem k okolnosti, že dnem, který určil počátek běhu předmětné lhůty, bylo pondělí 13. 3. 2006 a jednalo se lhůtu dvoutýdenní, posledním dnem pro podání kasační stížnosti bylo tedy opět pondělí, a to 27. 3. 2006. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až dne 30. 3. 2006.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně.

Ze všech shora uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. a ust. § 120 s. ř. s. předmětnou kasační stížnost odmítl, neboť lhůta pro její podání byla zmeškána.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. června 2006

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru