Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 80/2006Usnesení NSS ze dne 24.05.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 80/2006 - 80

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci stěžovatelky N. P., za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 9. 2004, č. j. 63 Az 87/2004 - 17,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 6. 4. 2004, č. j. OAM-1340/VL-20-12-2004, jímž byla zamítnuta žádost stěžovatelky o udělení azylu dle ust. § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako zjevně nedůvodná.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 12. 2004, č. j. 63 Az 87/2004 - 28, nebyl stěžovatelce ustanoven zástupce z řad advokátů. Usnesením téhož soudu ze dne 20. 6. 2005, č. j. 63 Az 87/2004 - 37, byla stěžovatelka vyzvána, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnila podání ze dne 19. 10. 2004 tak, že bude zastoupena advokátem dle ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Současně byla poučena o tom, že jestliže uvedené nedostatky kasační stížnosti ve stanovené lhůtě neodstraní, bude její kasační stížnost odmítnuta. Z předloženého soudního spisu vyplývá, že předmětné usnesení převzala v souladu s ust. 46 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, p. M. M., matka druha stěžovatelky, neboť byla doručujícím orgánem zastižena na adrese, kterou stěžovatelka uvedla jako místo svého pobytu, a to dne 27. 9. 2005. Stěžovatelka však do dnešního dne uvedený nedostatek kasační stížnosti neodstranila.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Nepředložení plné moci advokáta brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. května 2006

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru