Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 78/2008 - 36Usnesení NSS ze dne 03.12.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, úsek sdružování
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

7 Afs 34/2008 - 103


přidejte vlastní popisek

7 Azs 78/2008 - 36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Karla Šimky, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobkyně: T. N., zastoupena JUDr. Markem Sedlákem, advokátem, se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 8. 2008, č. j. 64 Az 66/2007 - 24,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 18. 8. 2008, č. j. 64 Az 66/2007 – 24, zamítl žalobu podanou žalobkyní (dále jen „stěžovatelka“) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky ze dne 29. 6. 2007, č. j. OAM-1-493/VL-20-18-2007, kterým byla zamítnuta žádost stěžovatelky o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Proti tomuto rozsudku krajského soudu podala stěžovatelka kasační stížnost, kterou se domáhá zrušení napadeného rozsudku a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud může věcně projednat kasační stížnost, mimo jiné, jen tehdy, pokud je podaná v zákonem stanovené lhůtě.

Podle ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Napadený rozsudek krajského soudu obsahuje poučení, že proti němu lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po doručení rozhodnutí k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě. Tento rozsudek byl doručen stěžovatelce do vlastních rukou v pondělí dne 22. 9. 2008, která jeho převzetí tohoto dne potvrdila svým podpisem. Jelikož poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti a o adresátovi tohoto mimořádného opravného prostředku odpovídá ustanovení § 106 odst. 2, 4 s. ř. s., skončila lhůta k podání kasační stížnosti uplynutím pondělí dne 6. 10. 2008. Stěžovatelka si však předala kasační stížnost k poštovní přepravě až ve středu dne 8. 10. 2008, tedy po uplynutí lhůty k podání kasační stížnosti.

č. j. 7 Azs 78/2008 - 37

Nejvyšší správní soud proto z uvedených důvodů odmítl kasační stížnost stěžovatelky jako opožděně podanou (§ 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s.).

Výrokonákladechřízeníseopíráoustanovení§60odst.3s.ř.s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou žádné opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. prosince 2008

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru