Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 75/2007Usnesení NSS ze dne 08.11.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 75/2007 - 68

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců Mgr. et Ing. et Bc. Radovana Havelce, JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Bohuslava Hnízdila a Mgr. Jana Passera v právní věci stěžovatelky N. A., zastoupené sdružením SOZE – Sdružení občanů zabývajících se emigranty, se sídlem v B., M. 5, jako opatrovníkem, právně zastoupené Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem v Brně, Příkop 8, za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 4. 2007, č. j. 64 Az 142/2005 - 26,

takto:

I. SOZE – Sdružení občanů zabývajících se emigranty, se sídlem v B., M. 5, se zprošťuje funkce opatrovníka stěžovatelky v tomto řízení.

II. Řízení se zastavuje .

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Stěžovatelka se kasační stížností podanou v zákonné lhůtě domáhala zrušení rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 4. 2007, č. j. 64 Az 142/2005 – 26, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 7. 11. 2005, č. j. OAM-2009/VL-20-11-2005, kterým nebyl stěžovatelce udělen azyl podle ustanovení §§ 12, 13 a 14 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bylo rozhodnuto, že se na stěžovatelku nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 tohoto zákona.

Dne 7. 11. 2007 obdržel Nejvyšší správní soud podání stěžovatelky, kterým svou kasační stížnost bere v plném rozsahu zpět.

Podle ust. § 37 odst. 4 ve spojení s § 120 s. ř. s. navrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.

Podle ust. § 47 písm. a) věta před středníkem ve spojení s § 120 s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala návrh na zahájení řízení (kasační stížnost) výslovně v celém rozsahu zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil.

Pokud jde o výrok I. usnesení, kterým bylo rozhodnuto o zproštění funkce opatrovníka stěžovatelky, zde Nejvyšší správní soud vycházel ze zjištění, že od doby, kdy Krajský soud v Ostravě opatrovníka ustanovil usnesením ze dne 20. 7. 2007, č. j. 64 Az 142/2005 – 46,

č. j. 7 Azs 75/2007 - 69

odpadly důvody, pro další trvání tohoto zastoupení. Z odůvodnění citovaného usnesení vyplývá, že důvodem pro tento postup byl neznámý pobyt stěžovatelky, ta však podáním ze dne 24. 7. 2007 doručeným krajskému soudu následujícího dne svou novou adresu pro doručování oznámila, přičemž na této adrese byla i nadále kontaktní. Z těchto důvodů proto postupem podle ust. § 29 odst. 4 o. s. ř. za použití § 64 s. ř. s. rozhodl Nejvyšší správní soud o zproštění opatrovníka stěžovatelky jeho funkce.

O nákladech tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu ust. § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. listopadu 2007

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru