Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 73/2008 - 80Usnesení NSS ze dne 19.02.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 73/2008 - 80

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Karla Šimky, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: T. K., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 12. 2007, č. j. 63 Az 12/2007 - 29,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 10. 12. 2007, č. j. 63 Az 12/2007 – 29, zamítl žalobu podanou žalobcem (dále již jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen ministerstvo) ze dne 30. 1. 2007, č. j. OAM-1-78/VL-20-08-2007, kterým byla žádost stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Proti tomuto rozsudku krajského soudu podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost, v níž tomuto soudu vytkl pochybení podřaditelná pod ustanovení § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. V kasační stížnosti ocitoval znění ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) a d) s. ř. s. a konkrétně namítal, že se ministerstvo podle jeho názoru dopustilo svévolné interpretace věty „bez vážného důvodu uvádí nesprávné údaje…“. Nepravdivé údaje však uváděl z důvodu obavy o svoji bezpečnost, což ministerstvo, ale později ani krajský soud, nezohlednily. Proto stěžovatel navrhl, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a věc vrácena krajskému soudu k dalšímu řízení. Současně požádal, vzhledem ke své tíživé sociální situaci, o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností nejprve zabýval z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v případě splnění všech podmínek řízení může být kasační stížnost meritorně projednána.

Stěžovatel v kasační stížnosti uvedl jako adresu pro doručování D. ch. L., D. n. 10, L. Protože v kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů k ochraně svých práv v řízení, zaslal mu krajský soud na tuto adresu formulář Potvrzení o osobních, výdělkových a majetkových poměrech, ale tuto zásilku se nepodařilo stěžovateli na této adrese doručit. Podle záznamu pošty na doručence je adresát na uvedené adrese neznámý. Krajský soud proto učinil dotaz na Policii České republiky, oblastní ředitelství služby cizinecké policie Ostrava a zjistil, že stěžovatel byl od 21. 1. 2008 hlášen k pobytu na adrese D. ch. L., P. 232/1, L. Na tuto adresu byla opětovně zaslána zásilka s formulářem Potvrzení o osobních, výdělkových a majetkových poměrech, která byla uložena dne 19. 3. 2008, ale stěžovatel si ji nevyzvedl. Krajský soud proto usnesením ze dne 11. 4. 2008, č. j. 63 Az 12/2007 – 51, stěžovateli neustanovil zástupce

č. j. 7 Azs 73/2008 - 81

z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti. Toto usnesení bylo stěžovateli doručováno na adresu D. ch., P. 232, L. Rovněž tato zásilka byla dne 18. 4. 2008 uložena na poště. Ani ji si však stěžovatel nevyzvedl. Krajský soud poté usnesením ze dne 14. 5. 2008, č. j. 63 Az 12/2007 – 54, vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě do 1 měsíce ode dne doručení usnesení doplnil důvody kasační stížnosti a předložil mu plnou moc udělenou zvolenému advokátovi pro řízení o kasační stížnosti. Současně poučil stěžovatele, že pokud výzvě nevyhoví, bude kasační stížnost odmítnuta. Přípisem ze dne 12. 6. 2008 stěžovatel požádal krajský soud o zaslání potvrzení o probíhajícím řízení a o doručování veškerých písemností na adresu P. p. u., S. 2, P. 1, aniž ovšem sdělil adresu, na níž se skutečně zdržuje. Krajský soud proto znovu doručoval stěžovateli usnesení ze dne 14. 5. 2008, č. j. 63 Az 12/2007 - 54, a to na adresu, kterou mu sdělil. Písemnost však byla opět uložena dne 31. 7. 2008 na poště, aniž by si stěžovatel vyzvedl. Usnesení tak nabylo právní moci dne 4. 8. 2008. Také Nejvyšší správní soud ověřoval na stěžovatelem uvedených adresách, zda je znám jeho pobyt, ale bezúspěšně. Stěžovatel pouze opakovaně Nejvyšší správní soud faxovým podáním žádal o zaslání potvrzení o probíhajícím řízení, přičemž se jednalo o faxové číslo Poradny pro uprchlíky, ovšem bez udání místa pobytu. Nejvyšší správní soud poté vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě do 7 dnů od doručení výzvy předložil plnou moc udělenou zvolenému advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, s poučením, že pokud výzvě nevyhoví, bude kasační stížnost odmítnuta pro nedostatek podmínek řízení. Tuto výzvu stěžovatel převzal osobně dne 29. 1. 2009 na adrese P. p. u., S. 2, P. 1. Stěžovatel ale na tuto výzvu nereagoval

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Z citovaného ustanovení vyplývá, že povinné zastoupení stěžovatele advokátem v řízení o kasační stížnosti je zvláštní podmínkou řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, ale v případě jejího nesplnění nelze rozhodnout ve věci samé. Stěžovatel podle obsahu spisu nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, a nemá ani zaměstnance (členy), kteří by za něho jednali nebo ho zastupovali, a jež by měli takové vzdělání. Jelikož stěžovatel přes výzvu krajského soudu i Nejvyššího správního soudu nepředložil plnou moc udělenou zvolenému advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, neodstranil nedostatek podmínky řízení o tomto mimořádném opravném prostředku, který tak brání tomu, aby kasační stížnost byla věcně projednána.

Nejvyšší správní soud proto z uvedených důvodů kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) za použití § 120 s. ř. s., odmítl.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. února 2009

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru