Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 7/2008 - 77Usnesení NSS ze dne 21.02.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 7/2008 - 77

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Karla Šimky, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: A. K., zastoupen opatrovnicí B. S., pracovnicí Krajského soudu v Brně, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 11. 2007, č. j. 56 Az 378/2006 – 56,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 11. 2007, č. j. 56 Az 378/2006 – 56, kterým bylo zastaveno řízení o jeho žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 12. 2006, č. j. OAM-209/VL-07-ZA07-2006, jímž nebyla stěžovateli udělena mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Protože současně s kasační stížností podal stěžovatel žádost o ustanovení bezplatného zástupce, vyzval ho krajský soud, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy předložil soudu vyplněný formulář potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a aby také sdělil, jakým způsobem a v jaké výši platí nájem ubytovateli či pronajímateli a jak si opatřuje finanční prostředky na svou výživu a ošacení. Tuto zásilku se nepodařilo stěžovateli doručit, neboť tento byl podle sdělení České pošty, s. p. na adrese, kterou uvedl v kasační stížnosti, neznámý. Krajskému soudu se následně pobyt stěžovatele nepodařilo zjistit ani z evidence Ministerstva vnitra ani dotazem u příslušných policejních orgánů. Proto mu v souladu s ust. § 29 odst. 3 o. s. ř. a § 64 s. ř. s. byla usnesením ze dne 3. 1. 2008, č. j. 56 Az 378/2006 – 71, ustanovena opatrovnice. Poté krajský soud předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany.

Podle informací Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, bylo stěžovateli uloženo správní vyhoštění na 1 rok, a to do 16. 12. 2008. Výjezdní vízum bylo platné do 26. 12. 2007. Z území České republiky nebyl vyhoštěn a jeho současné místo pobytu není známé.

č. j. 7 Azs 7/2008 - 78

Neznámé místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany je natolik významnou skutečností, že její naplnění znamená faktickou nemožnost pokračovat v soudním přezkumu. Nejvyšší správní soud vzhledem k tomu, že stěžovatel je neznámého pobytu nejpozději od 10. 12. 2007, kdy držitel poštovní licence krajskému soudu sdělil, že je na jím uvedené adrese neznámý, a jeho nynější pobyt se nepodařilo zjistit, řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. února 2008

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru