Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 60/2021 - 18Usnesení NSS ze dne 27.05.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníŘeditelství služby cizinecké policie
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

7 Azs 60/2021 - 18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobkyně: A. K., zastoupená zmocněnkyní L. M., proti žalovanému: Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2021, č. j. 1 A 1/2021 - 17,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 2. 2021, č. j. 1 A 1/2021 - 17, jímž byla odmítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 12. 2020, č. j. CPR-36923-3/ČJ-2020-930310-V240. Současně stěžovatelka podala návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

[2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 29. 4. 2021, č. j. 7 Azs 60/2021 – 15, zamítl návrh stěžovatelky na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Současně vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě 2 týdnů od doručení tohoto usnesení předložila plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Dále stěžovatelku poučil, že nebude-li této výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, soud kasační stížnost odmítne. Toto usnesení bylo zmocněnkyni stěžovatelky doručeno dne 5. 5. 2021. Na tuto výzvu však stěžovatelka nereagovala.

[3] Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[4] Z výše uvedeného ustanovení jednoznačně vyplývá, že pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen buď advokátem, nebo svým zaměstnancem či členem, který požadované vzdělání má. Zastoupení advokátem, eventuelně vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele, příp. jeho zaměstnance nebo člena, který za něj jedná nebo jej zastupuje, je obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nenaplnění brání věcnému projednání věci.

[5] S ohledem na skutečnost, že stěžovatelka nedoložila soudu, že má vysokoškolské právnické vzdělání, případně že je v řízení o kasační stížnosti zastoupena buď advokátem, nebo svým zaměstnancem nebo členem, který má vysokoškolské právnické vzdělání, a tento nedostatek neodstranila ani přes výzvu soudu, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] Nejvyšší správní soud nerozhodoval o návrhu stěžovatelky na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, neboť rozhodnutím, kterým se řízení končí, odpadl důvod pro vydání předmětného usnesení.

[7] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. května 2021

Mgr. David Hipšr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru