Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 56/2007Usnesení NSS ze dne 20.09.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 56/2007 - 99

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, Mgr. et Ing. et Bc. Radovana Havelce, JUDr. Milady Tomkové a Mgr. Jana Passera v právní věci stěžovatele Y. B., za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 10. 2006, č. j. 59 Az 85/2005 – 52,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 10. 2006, č. j. 59 Az 85/2005 - 52, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 29. 6. 2005, č. j. OAM-1099/VL-02-08-2005, jímž byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Současně s kasační stížností podal stěžovatel žádost o ustanovení bezplatného právního zástupce, o níž krajský soud usnesením ze dne 22. 1. 2007, č. j. 59 Az 85/2005 – 72, rozhodl tak, že stěžovateli pro řízení o kasační stížnosti zástupce neustanovil. Následně podanou kasační stížnost Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 26. 4. 2007, č. j. 7 Azs 19/2007 – 86, zamítl.

Poté byl stěžovatel usnesením krajského soudu ze dne 3. 7. 2007, č. j. 59 Az 85/2005 - 93, vyzván, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi a jeho prostřednictvím doplnil kasační stížnost o údaj o tom, kdy bylo napadené rozhodnutí doručeno, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 s. ř. s. Byl rovněž poučen o tom, že nebude-li uvedené soudu doloženo ve stanovené lhůtě, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 20. 7. 2007 a stěžovatel zůstal nečinný.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje,

č. j. 7 Azs 56/2007 - 100

vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Zastoupení advokátem je obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nenaplnění brání věcnému projednání věci. S ohledem na to, že stěžovatel není pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, a tento nedostatek neodstranil ani na výzvu soudu, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O stěžovatelem podaném návrhu, aby kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek podle ust. § 107 s. ř. s., Nejvyšší správní soud nerozhodl, neboť by to bylo nadbytečné, když samo podání kasační stížnosti má podle ustanovení § 32 odst. 5 zákona o azylu odkladný účinek.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. září 2007

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru