Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 54/2007Usnesení NSS ze dne 24.10.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

3 Afs 9/2003


přidejte vlastní popisek

7 Azs 54/2007 - 93

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, Mgr. et Ing. et Bc. Radovana Havelce, JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci stěžovatele V. R., zastoupeného opatrovnicí E. H., zaměstnankyní Organizace pro pomoc uprchlíkům, za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. 2. 2007, č. j. 14 Az 435/2004 - 60,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou proti tomuto rozsudku v zákonné lhůtě se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. 2. 2007, č. j. 14 Az 435/2004 - 60, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 16. 8. 2004, č. j. OAM-205/VL-19-LE-L05-2004, o neudělení azylu stěžovateli podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) a současně bylo rozhodnuto, že se na tohoto cizince nevztahuje překážka vycestování podle ustanovení § 91 zákona o azylu.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie.

Z citovaného ustanovení vyplývá, že povinné zastoupení stěžovatele advokátem v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku krajského soudu je zvláštní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nedostatek lze odstranit, ale bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí ve věci samé. Stěžovatel podle obsahu spisu právnické vzdělání nemá, a proto byl usnesením krajského soudu ze dne 16. 3. 2007, č. j. 14 Az 435/2004 - 72, vyzván, aby ve lhůtě 1 měsíce od dne doručení tohoto usnesení doložil soudu plnou moc udělenou advokátovi, který ho bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti. Současně byl stěžovatel poučen, že pokud ve stanovené lhůtě nevyhoví požadavku krajského soudu, v řízení nebude možno pokračovat a kasační stížnost bude odmítnuta. Jelikož stěžovatel nebyl v místě doručování zastižen, bylo toto usnesení uloženo dne 20. 3. 2007 u držitele poštovní licence a adresátovi byla zanechána výzva, aby si tuto zásilku vyzvedl. Stěžovatel si však písemnost

č. j. 7 Azs 54/2007 - 94

nevyzvedl, a proto mu toto usnesení bylo náhradně doručeno dne 23. 3. 2007 (§ 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s.). Stěžovatel na tuto výzvu krajského soudu nereagoval. Jelikož tedy přes výzvu krajského soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, neodstranil nedostatek podmínky řízení, který brání v pokračování v řízení.

Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl (§ 46 odst. 1 písm. a) za použití § 120 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. října 2007

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru