Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 48/2009 - 50Usnesení NSS ze dne 18.06.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 48/2009 - 50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Karla Šimky, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: J. C. N. E., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 3. 2009, č. j. 61 Az 114/2007 - 30,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 11. 3. 2009, č. j. 61 Az 114/2007 - 30, zamítl žalobu podanou žalobcem (dále jen „stěžovatel“), kterou se domáhal zrušení rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 15. 11. 2007, č. j. OAM-1-843/VL-07-19-2007, jímž byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodná podle ust. § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel kasační stížnost z důvodů uvedeného v ust. § 103 odst. 1 písm. a) b) a d) s. ř. s. a navrhl, aby byl napadený rozsudek zrušen a věc vrácena krajskému soudu k dalšímu řízení. Současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Nejvyšší správní soud se nejprve musel zabývat tím, zda byla kasační stížnost podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v tomto případě může být soudem meritorně projednána.

Podle ust. § 106 odst. 2 první věty s. ř. s. kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení.

Podle ust. § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Podle ust. § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Protože stěžovatel převzal napadené usnesení osobně dne 23. 4. 2009, byl posledním dnem lhůty k podání kasační stížnosti čtvrtek 7. 5. 2009. Jelikož stěžovatel předal kasační stížnost k poštovní přepravě až dne 12. 5. 2009, stalo se tak po uplynutí lhůty, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 106 odst. 2 poslední věty s. ř. s.).

č. j. 7 Azs 48/2009 - 51

Z výše uvedeného důvodu Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele odmítl jako opožděně podanou (§ 46 odst. 1 písm. b) a použití § 120 s. ř. s.).

K žádosti stěžovatele o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti poukazuje Nejvyšší správní soud na svou předchozí judikaturu, podle níž v případě zjevně opožděně podané kasační stížnosti by bylo přepjatým formalismem a v rozporu se zásadou hospodárnosti soudního řízení, aby byl spis vrácen krajskému soudu k postupu podle ust. § 108 odst. 1 s. ř. s. za situace, kdy nelze kasační stížnost meritorně projednat (srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2006, č. j. 8 Azs 6/2006 - 52, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 2008, č. j. 7 Afs 34/2008 – 103, dostupné na www.nssoud.cz).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. června 2009

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru