Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 425/2019 - 31Usnesení NSS ze dne 20.02.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

7 Azs 425/2019 - 31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Davida Hipšra a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobkyně: M. B., zastoupena Mgr. Ladislavem Bártou, advokátem se sídlem Purkyňova 787/6, Ostrava, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 11. 2019, č. j. 57 A 65/2019 - 51,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Plzni, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 22. 3. 2019, č. j. MV-28702-4/SO-2019, jímž nebylo vyhověno stěžovatelčině žádosti o prodloužení dlouhodobého pobytu.

[2] S podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o soudních poplatcích“)]. Dle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč.

[3] Stěžovatelka neuhradila soudní poplatek současně s podáním kasační stížnosti. Podáním ze dne 30. 12. 2019 doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne stěžovatelka požádala o osvobození od soudních poplatků.

[4] Usnesením ze dne 22. 1. 2020, č. j. 7 Azs 425/2019 - 26, Nejvyšší správní soud žádost stěžovatelky o osvobození od soudních poplatků zamítl a vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení předmětného usnesení zaplatila soudní poplatek. Současně ji poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Tato výzva byla stěžovatelce (jejímu zmocněnci) doručena dne 23. 1. 2020.

[5] Podle § 40 odst. 1 věty první s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

[6] Vzhledem k tomu, že dnem, který určil počátek běhu lhůty pro zaplacení soudního poplatku, byl čtvrtek dne 23. 1. 2020, byl posledním dnem lhůty pro zaplacení soudního poplatku pátek dne 7. 2. 2020. Stěžovatelka v této lhůtě soudní poplatek neuhradila.

[7] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví dle § 47 písm. c) s. ř. s. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[8] Jelikož v daném případě nebyl soudní poplatek ve lhůtě zaplacen, Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil. Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud nerozhodoval o žádosti stěžovatelky o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti (ostatně stěžovatelka neuhradila soudní poplatek za žádost o odkladný účinek).

[9] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. února 2020

JUDr. Tomáš Foltas

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru