Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 407/2019 - 29Usnesení NSS ze dne 05.03.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

7 Azs 407/2019 - 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Davida Hipšra a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobkyně: nezl. T. A. T. N., zast. zákonnou zástupkyní T. H. B., právně zast. Mgr. Ing. Janem Klikem, Ph.D., advokátem se sídlem Karlovarská 87/130, Plzeň, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 14. 10. 2019, č. j. 57 A 72/2019 - 43,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni se vracízaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce žalobkyně Mgr. Ing. Jana Klika, Ph.D., advokáta, a to do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky rozhodnutím ze dne 3. 1. 2019, č. j. OAM-7403-21/DP-2017, podle § 44a odst. 4 ve spojení s § 46a odst. 2 písm. h) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, zamítlo žádost žalobkyně o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území. Žalovaná rozhodnutím ze dne 26. 3. 2019, č. j. MV-32985-4/SO-2019, zamítla odvolání žalobkyně a potvrdila prvostupňové rozhodnutí. Proti rozhodnutí žalované podala žalobkyně žalobu, kterou Krajský soud v Plzni (dále též „krajský soud“) v záhlaví uvedeným rozsudkem zamítl.

[2] Žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) podala proti rozsudku krajského soudu v zákonné lhůtě kasační stížnost.

[3] V průběhu řízení vzala stěžovatelka kasační stížnost zpět, a to podáním ze dne 28. 2. 2020 (doručeným zdejšímu soudu dne 1. 3. 2020), ve kterém uvedla, že bere podanou kasační stížnost výslovně zpět.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[6] Současně Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku dle § 10 odst. 3 a 5 a § 10a zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů tak, že stěžovatelce bude do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení vrácen uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti (snížený o 1 000 Kč) ve výši 4 000 Kč, a to k rukám jejího zástupce Mgr. Ing. Jana Klika, Ph.D., advokáta.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. března 2020

JUDr. Tomáš Foltas

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru