Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 40/2008 - 97Usnesení NSS ze dne 26.06.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 40/2008 - 58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky, JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Jana Passera a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobkyně: M. A. F., zastoupené opatrovnicí JUDr. Evou Poláčkovou, advokátkou se sídlem Starobrněnská 13, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 1. 2008, č. j. 56 Az 40/2007 - 60,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Advokátce JUDr. Evě Poláčkové se nepřiznává odměna za zastupování.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 1. 2008, č. j. 56 Az 40/2007 – 60, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 24. 1. 2007, č. j. OAM-385/VL-10-ZA05-2006, jímž nebyla stěžovatelce udělena mezinárodní ochrana podle ustanovení §§ 12 až 14 b zákona č. zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Protože současně s kasační stížností podala stěžovatelka žádost o ustanovení bezplatného zástupce a následně na výzvu krajského soudu doložila své osobní, majetkové a výdělkové poměry, krajský soud usnesením ze dne 4. 4. 2008, č. j. 56 Az 40/2007 - 82 ustanovil stěžovatelce pro řízení o kasační stížnosti zástupkyní advokátku JUDr. Evu Poláčkovou.

V kasační stížnosti stěžovatelka uvedla adresu pro doručování P. 5, G. 829/15. Krajský soud proto na tuto adresu zaslal stěžovatelce usnesení o ustanovení zástupkyně pro řízení o kasační stížnosti, ale byla vrácena zpět jako nedoručitelná s poznámkou doručovatelky, že adresát je na uvedené adrese neznámý, ačkoli na tuto adresu byly stěžovatelce předchozí zásilky doručeny. Krajský soud z evidence Ministerstva vnitra zjistil, že stěžovatelka dne 22. 3. 2008 z Pobytového střediska Zastávka u Brna, kde byla hlášena k pobytu, odešla a její další pobyt není znám. Dotazem na evidenční odbor Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie bylo zjištěno, že u stěžovatelky je naposledy evidován svévolný odchod z Pobytového střediska Zastávka u Brna, vízum za účelem strpění jí bylo uděleno s platností do 20. 9. 2008 a současný pobyt na území České republiky není znám. Krajský soud znovu vyhledal informace z evidence Ministerstva vnitra a opět zjistil, že pobyt stěžovatelky po odchodu ze zařízení pro zajištění cizinců Pobytové středisko Zastávka u Brna není znám.

č. j. 7 Azs 40/2008 - 59

Vzhledem k výše uvedenému byla stěžovatelce v souladu s § 29 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. usnesením krajského soudu ze dne 5. 5. 2008, č. j. 56 Az 40/2007 – 93 ustanovena opatrovnicí advokátka JUDr. Eva Poláčková.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany.

Neznámé místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany je natolik významnou skutečností, že její naplnění znamená faktickou nemožnost pokračovat v soudním přezkumu. Nejvyšší správní soud vzhledem k tomu, že stěžovatelka je neznámého pobytu nejpozději od 22. 3. 2007, kdy opustila Pobytové středisko Zastávka u Brna, a její nynější pobyt se nepodařilo zjistit, řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Stěžovatelce byla pro řízení o kasační stížnosti soudem ustanovena zástupkyní advokátka a podle § 35 odst. 8 s. ř. s. platí v takovém případě odměnu včetně hotových výdajů stát. V daném případě však advokátka byla nečinná, a proto Nejvyšší správní soud rozhodl o nepřiznání odměny za zastupování.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. června 2008

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru