Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 37/2012 - 30Usnesení NSS ze dne 22.11.2012

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 37/2012 - 30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: M. P., zastoupená Mgr. Daliborem Šamanem, advokátem se sídlem Fibichova 218, Mělník, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 6. 2012, č. j. 28 Az 19/2011 – 33,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokáta Mgr. Dalibora Šamana se určuje částkou 5.760 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 6. 2012, č. j. 28 Az 19/2011 – 33, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 12. 5. 2011, č. j. OAM-92/LE-BE02-K02-2011, jímž byla žádost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) o udělení mezinárodní ochrany posouzena jako nepřípustná podle ust. § 10a písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a řízení o udělení mezinárodní ochrany bylo následně zastaveno podle ust. § 25 písm. i) zákona o azylu, podala stěžovatelka v zákonné lhůtě kasační stížnost.

V průběhu řízení vzala stěžovatelka kasační stížnost zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Stěžovatelce byl pro řízení o kasační stížnosti soudem ustanoven zástupcem advokát a podle ust. § 35 odst. 8 s. ř. s. platí v takovém případě odměnu advokáta včetně hotových výdajů stát. Podle ust. § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, náleží advokátovi odměna za dva úkony právní služby (první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení a písemné podání soudu ve věci) 2 x 2.100 Kč [§ 11 odst. 1 písm. b) a d) citované vyhlášky] a náhrada hotových výdajů 2 x 300 Kč (§ 13 odst. 3 citované vyhlášky), zvýšená o daň z přidané hodnoty ve výši 20 % ve výši 960 Kč, celkem tedy 5.760 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. listopadu 2012

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru