Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 353/2020 - 22Usnesení NSS ze dne 04.02.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

7 Azs 353/2020 - 22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Davida Hipšra a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobkyně: M. H. B., zastoupena Mgr. Helenou Pindejovou, advokátkou se sídlem Příkop 834/8, Brno, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 3, Praha, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 11. 2020, č. j. 62 A 3/2020 - 52,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 12. 12. 2019, č. j. MV-150789-5/SO-2019.

[2] S podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o soudních poplatcích“)]. Dle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč.

[3] Stěžovatelka při podání kasační stížnosti soudní poplatek nezaplatila. Usnesením ze dne 7. 12. 2020, č. j. 7 Azs 353/2020 - 11, Nejvyšší správní soud stěžovatelku vyzval k jeho zaplacení ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Zároveň ji poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek za kasační stížnost ve stanovené lhůtě zaplacen, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastaví. Toto usnesení bylo stěžovatelce (její zmocněnkyni) doručeno dne 14. 12. 2020. Posledním dnem lhůty k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost tedy byl den 29. 12. 2020. Stěžovatelka v uvedené lhůtě soudní poplatek neuhradila, což soud opakovaně ověřil dotazem na své účetní oddělení.

[4] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví dle § 47 písm. c) s. ř. s. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[5] Jelikož v daném případě nebyl soudní poplatek ve lhůtě zaplacen, Nejvyšší správní soud podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

[6] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. února 2021

JUDr. Tomáš Foltas

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru