Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 338/2020 - 30Usnesení NSS ze dne 15.04.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 338/2020 - 30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobkyně: I. D., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2020, č. j. 53 Az 13/2020 - 64,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2020, č. j. 53 Az 13/2020 - 64, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 8. 2020, č. j. MV-123500-2/OAM-2020. Tímto rozhodnutím žalovaný zastavil řízení o žádosti stěžovatelky o udělení mezinárodní ochrany podle § 11a odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. Současně stěžovatelka podala návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

[2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 5. 2. 2021, č. j. 7 Azs 338/2020 – 24, zamítl návrh stěžovatelky na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Současně vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě 2 týdnů od doručení tohoto usnesení předložila plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Dále stěžovatelku poučil, že nebude-li této výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, soud kasační stížnost odmítne. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 25. 2. 2021. Na tuto výzvu však stěžovatelka nereagovala.

[3] Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[4] Z výše uvedeného ustanovení jednoznačně vyplývá, že pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen buď advokátem, nebo svým zaměstnancem či členem, který požadované vzdělání má. Zastoupení advokátem, eventuelně vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele, příp. jeho zaměstnance nebo člena, který za něj jedná nebo jej zastupuje, je obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nenaplnění brání věcnému projednání věci.

[5] S ohledem na skutečnost, že stěžovatelka nedoložila soudu, že má vysokoškolské právnické vzdělání, případně že je v řízení o kasační stížnosti zastoupena buď advokátem, nebo svým zaměstnancem nebo členem, který má vysokoškolské právnické vzdělání, a tento nedostatek neodstranila ani přes výzvu soudu, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. dubna 2021

Mgr. David Hipšr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru