Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 321/2019 - 40Rozsudek NSS ze dne 22.01.2020

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníKrajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor cizinecké policie
VěcPobyt cizinců
Prejudikatura

5 As 154/2016 - 62

3 Azs 66/2017 - 31


přidejte vlastní popisek

7 Azs 321/2019 - 40

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců Mgr. Lenky Krupičkové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: X, zastoupen Mgr. Ladislavem Bártou, advokátem se sídlem Purkyňova 787/6, Ostrava, proti žalované: Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, se sídlem Svatopluka Čecha 7, Hodonín, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 8. 2019, č. j. 33 A 54/2019 - 32,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 8. 2019, č. j. 33 A 54/2019 - 32, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

II. Odměna ustanoveného advokáta Mgr. Ladislava Bárty se určuje částkou 3 400 Kč. Tato částka mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

I.

[1] Rozhodnutím ze dne 1. 7. 2019, č. j. KRPB-106358-47/ČJ-2019-060023-Z, žalovaná prodloužila podle § 124 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o pobytu cizinců“), o 60 dnů dobu zajištění žalobce stanovenou podle § 124 odst. 1 písm. e) téhož zákona rozhodnutím žalované ze dne 7. 5. 2019, č. j. KRPB-106358-25/ČJ-2019-060023-Z, za účelem správního vyhoštění. Doba trvání zajištění byla stanovena do 2. 9. 2019.

II.

[2] Žalobce podal proti rozhodnutí žalované dne 5. 8. 2019 žalobu. Uvedl v ní, že bylo vydáno napadené rozhodnutí a popsal svoji osobní situaci, tj. že se nachází v zařízení pro zajištění cizinců, je bez prostředků, a nemá žádné znalosti českého práva, pročež požádal o ustanovení zástupce, a to konkrétně Mgr. Ladislava Bárty.

[3] Krajský soud v Brně (dále též „krajský soud“) žalobu v záhlaví uvedeným usnesením odmítl. Dospěl k závěru, že žaloba trpí neodstranitelnou vadou, a to absencí žalobních bodů. Žalobce neuvedl ani jeden žalobní bod, ze kterého by vyplývalo, z jakých důvodů považuje napadené rozhodnutí žalované za nezákonné či nicotné. Krajský soud konstatoval, že žaloba byla podána poslední den lhůty k poštovní přepravě a soudu byla doručena následujícího dne. Žalobce tak nebylo možné vyzvat dle § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“) k odstranění vad žaloby, neboť k tomu nebyl dán dostatečný časový prostor a žaloba nemohla být ve lhůtě pro její podání doplněna. Pro tento nedostatek žalobního podání nelze v řízení pokračovat.

III.

[4] Žalobce (dále též „stěžovatel“) napadl usnesení krajského soudu kasační stížností z důvodu uvedeného v § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. K podání kasační stížnosti zdejší soud poznamenává, že stěžovatel podal kasační stížnost dvojmo ve dvou různých podáních, a to v jazyce českém a ruském. Vzhledem k tomu, že do vyhotovení oficiálního překladu nebylo zřejmé, co podání v ruském jazyce obsahuje, bylo toto podání vedeno pod sp. zn. Na 158/2019. Na základě překladu však bylo postaveno na jisto, že se jedná o jednu a tutéž kasační stížnost. Zdejší soud tedy využil podklady shromážděné v rámci řízení sp. zn. Na 158/2019 v nyní vedeném řízení.

[5] K samotnému obsahu kasační stížnosti uvádí zdejší soud následující. Stěžovatel namítl, že žalobu podal včas. Dle jeho názoru krajský soud zřejmě přehlédl, že stěžovatel současně požádal o ustanovení zástupce. Lhůta k doplnění žaloby se tak stavěla a pořád zbýval čas k jejímu doplnění, např. prostřednictvím advokáta. V doplnění kasační stížnosti ustanovený zástupce dále uvedl, že nerozhodl-li krajský soud nijak o návrhu na ustanovení zástupce, nepočala dosud znovu běžet lhůta pro odstranění vad žaloby, a nemohla tedy ani uplynout. Krajský soud odmítl žalobu pro nedostatek žalobních bodů dříve, než uplynula doba, po níž je možné žalobu doplňovat. Stěžovatel přitom mohl v danou dobu žalobu doplnit sám, případně i prostřednictvím zvoleného zástupce. Pokud by soud vyzval stěžovatele k doplnění žaloby současně s rozhodnutím o návrhu na ustanovení zástupce, nastala by právní moc takového rozhodnutí (tudíž i konec stavění lhůty k formulaci řádných žalobních bodů) až jeho doručením. Stále tedy zbýval nějaký – byť krátký – čas k doplnění žaloby. K tomu stěžovatel odkázal na rozsudek zdejšího soudu ze dne 26. 5. 2016, č. j. 9 As 14/2016 - 83. Závěrem navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení.

IV.

[6] Žalovaná se ke kasační stížnosti nevyjádřila.

V.

[7] Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a zkoumal přitom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 3, 4 s. ř. s.).

[8] Kasační stížnost je důvodná.

[9] Jediná kasační námitka stěžovatele spočívá v tom, že nebyly splněny podmínky pro odmítnutí žaloby z důvodu nemožnosti doplnění žalobních důvodů, neboť s ohledem na stěžovatelem podanou žádost o ustanovení právního zástupce dosud neuplynula lhůta pro doplnění žaloby.

[10] Podle § 172 odst. 1 zákona o pobytu cizinců [ž]aloba proti správnímu rozhodnutí musí být podána do 30 dnů od doručení rozhodnutí správního orgánu v posledním stupni nebo ode dne sdělení jiného rozhodnutí správního orgánu, pokud není dále stanoveno jinak. Zmeškání lhůty nelze prominout.

[11] Podle § 71 odst. 2 věty třetí s. ř. s. [r]ozšířit žalobu na dosud nenapadené výroky rozhodnutí nebo ji rozšířit o další žalobní body může [žalobce] jen ve lhůtě pro podání žaloby.

[12] Podle § 35 odst. 10 věty třetí s. ř. s. [p]ožádá-li navrhovatel o osvobození od soudních poplatků nebo o ustanovení zástupce, po dobu od podání takové žádosti do právní moci rozhodnutí o ní neběží lhůta stanovená pro podání návrhu na zahájení řízení. Naplnění kterékoli z těchto hypotéz vede k aktivaci dispozice, tj. že od podání takové žádosti do právní moci rozhodnutí o ní neběží lhůta stanovená zákonem pro podání návrhu na zahájení řízení. Po nabytí právní moci rozhodnutí o návrhu běh lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení pokračuje a lhůta skončí uběhnutím jejího zbytku, tj. zbývající části lhůty po odečtení části lhůty, která uplynula před podáním žádosti (srovnej rozsudek rozšířeného senátu ze dne 29. 8. 2017, č. j. 5 As 154/2016 - 62).

[13] V posuzovaném případě bylo stěžovateli napadené rozhodnutí doručeno dne 4. 7. 2019, jak vyplývá ze sdělení žalované ze dne 14. 8. 2019. Třicátý den lhůty pro podání žaloby připadl na sobotu 3. 8. 2019. Posledním dnem lhůty pro podání žaloby tedy bylo pondělí 5. 8. 2019, kdy stěžovatel podal žalobu k poštovní přepravě. V tomto ohledu tedy byla žaloba podána včas. Součástí žaloby byla rovněž žádost stěžovatele o ustanovení zástupce z řad advokátů podle § 35 odst. 10 s. ř. s., a to konkrétně Mgr. Ladislava Bárty. Tím došlo k zastavení běhu lhůty pro podání žaloby a do právní moci rozhodnutí o této žádosti lhůta neběžela. Žádné rozhodnutí o této žádosti pak součástí spisu krajského soudu není. Ze spisu vyplývá pouze to, že krajský soud vyzval žalovanou ke sdělení, kdy bylo stěžovateli napadené rozhodnutí doručeno, a následně rovnou rozhodl o odmítnutí žaloby napadeným usnesením.

[14] Stěžovateli je vzhledem k výše uvedenému nutné přisvědčit v tom, že krajský soud odmítl žalobu v rozporu se zákonem. Lhůta pro podání žaloby podle § 72 odst. 1 s. ř. s. neběžela od podání žádosti o ustanovení zástupce a nemohla uplynout, dokud krajský soud o žádosti pravomocně nerozhodl. Pokud neběží lhůta pro podání žaloby, nemůže marně uplynout ani lhůta pro doplnění žalobních bodů (viz § 71 odst. 2 s. ř. s., podle kterého lze rozšířit žalobu na dosud nenapadené výroky rozhodnutí nebo ji rozšířit o další žalobní body ve lhůtě pro podání žaloby). Teprve s rozhodnutím o žádosti o ustanovení zástupce (ať již s jakýmkoliv výsledkem) mohl krajský soud vyzvat stěžovatele k doplnění žalobních bodů ve lhůtě odpovídající zbývající části lhůty pro podání žaloby (ke lhůtě pro výzvu k doplnění žalobních bodů viz rozsudek rozšířeného senátu ze dne 20. 3. 2018, č. j. 3 Azs 66/2017 - 31). Specifikum nyní posuzované věci do jisté míry spočívá v tom, že žaloba byla podána k poštovní přepravě poslední den lhůty a soudu doručena až po jejím uplynutí (6. 8. 2019). Ani tato skutečnost však nic nemění na tom, že odmítnutí žaloby bylo předčasné, neboť lhůta pro doplnění žaloby ke dni vydání napadeného usnesení v důsledku žádosti o ustanovení zástupce podané současně se žalobou stále neuplynula. Stěžovatel měl tak možnost žalobu doplnit, ať již osobně či prostřednictvím zplnomocněného zástupce. Nelze ani vyloučit, že by k doplnění žaloby došlo případně ustanoveným advokátem, byť by tento musel jednat velmi rychle, neboť vzhledem k tomu, že stěžovatel podal žalobu poslední den lhůty, právě tento časový úsek zbývá k jejímu doplnění. Krajský soud tedy odmítl žalobu předčasně. K žádosti stěžovatele o ustanovení zástupce se krajský soud v napadeném rozsudku nadto vůbec nevyjádřil.

[15] Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud napadené usnesení krajského soudu podle § 110 odst. 1 věty první s. ř. s. zrušil pro vadu řízení, která vedla k nezákonnému odmítnutí návrhu, a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V něm bude krajský soud vázán právním názorem vysloveným v tomto rozsudku (§ 110 odst. 4 s. ř. s.). V dalším řízení proto bude na krajském soudu, aby po posouzení aktuálních majetkových poměrů stěžovatele rozhodl o jeho žádosti o ustanovení zástupce pro řízení o žalobě a případně jej současně vyzval k doplnění žalobních bodů podle § 37 odst. 5 s. ř. s. Jak totiž vyplývá z usnesení rozšířeného senátu ze dne 28. 6. 2018, č. j. 8 As 167/2017 - 58, zastoupení advokátem, kterého Nejvyšší správní soud ustanovil pro řízení o kasační stížnosti, je omezeno jen na řízení před Nejvyšším správním soudem, a je-li rozhodnutí krajského soudu zrušeno a věc je mu vrácena k dalšímu řízení, takové zastoupení netrvá.

[16] V dalším řízení krajský soud rozhodne rovněž o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 3 s. ř. s.).

[17] Zdejší soud usnesením ze dne 10. 10. 2019, č. j. Na 158/2019 - 11, ustanovil stěžovateli pro řízení o kasační stížnosti zástupce Mgr. Ladislava Bártu. Podle § 35 odst. 10 ve spojení s § 120 s. ř. s. v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát. Ustanovenému zástupci stěžovatele Nejvyšší správní soud přiznal odměnu za jeden úkon právní služby - sepsání doplnění kasační stížnosti [§ 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů] ve výši 3 100 Kč [§ 9 odst. 4 písm. d) a § 7 bod 5. advokátního tarifu], k čemuž náleží náhrada hotových výdajů ve výši 300 Kč (§ 13 odst. 4 advokátního tarifu). Ustanovený advokát nedoložil, že by byl plátcem DPH; celkem tedy jeho odměna činí částku ve výši 3 400 Kč. Tato částka mu bude vyplacena do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku z účtu Nejvyššího správního soudu.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. ledna 2020

Mgr. David Hipšr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru