Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 32/2009 - 64Usnesení NSS ze dne 22.04.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 32/2009 - 64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Karla Šimky, JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: Y. T., zastoupen Mgr. Michalem Vogelem, advokátem se sídlem Sokolovské nám. 312/1, Liberec, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec ze dne 16. 9. 2008, č. j. 58 Az 18/2008 - 26,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokáta Mgr. Michala Vogela se určuje částkou 2856 Kč. Tato částka bude vyplácena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka Liberec rozsudkem ze dne 16. 9. 2008, č. j. 58 Az 18/2008 – 26, zamítl žalobu podanou žalobcem (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) ze dne 21. 4. 2008, č. j. OAM 10-539/LE-C06-C09-2007, jímž nebyla stěžovateli udělena mezinárodní ochrana podle §§ 12 až 14b zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost, ve které vyjádřil nesouhlas s tímto rozsudkem a rozhodnutím ministerstva, neboť se opírají jen o subjektivní posouzení jeho zdravotního stavu vězeňským praktickým lékařem, který není odborným specialistou. Tímto postupem byla poškozena jeho lidská práva. Dále stěžovatel v kasační stížnosti popsal své zdravotní potíže související s prodělaným úrazem hlavy.

Protože kasační stížnost měla vady spočívající v tom, že neobsahovala zákonem předepsané náležitosti, byl stěžovatel usnesením krajského soudu ze dne 29. 1. 2009, č. j. 58 Az 18/2008 – 47, vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení prostřednictvím ustanoveného zástupce doplnil kasační stížnost tak, že uvede důvody podle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. a jakého postupu soudu se domáhá. Současně byl poučen, že nebude-li kasační stížnost ve stanovené lhůtě doplněna, v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat a řízení o takovém podání bude usnesením odmítnuto. Toto usnesení bylo právnímu zástupci stěžovatele doručeno dne 30. 1. 2009. Zástupce stěžovatele sice doplnil kasační stížnost požadovaným způsobem, ale učinil tak až podáním ze dne 9. 4. 2009, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 16. 4. 2009.

č. j. 7 Azs 32/2009 - 65

Nejvyšší správní soud se kasační stížností zabýval nejprve z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost meritorně projednána.

Podle ustanovení § 37 odst. 3 věta první s. ř. s. musí být z každého podání zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno.

Podle ustanovení § 106 odst. 1 a 3 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

Stěžovatel v kasační stížnosti sice výslovně uvedl, že nesouhlasí s rozsudkem krajského soudu, a to v celém rozsahu, ale neuvedl žádný důvod ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s., tj. neuvedl jaké konkrétní pochybení krajskému soudu vytýká. V kasační stížnosti stěžovatel rovněž neuvedl co navrhuje, tj. jak má Nejvyšší správní soud rozhodnout. Skutečnost, že podání neobsahuje zákonem požadované náležitosti, brání věcnému vyřízení kasační stížnosti.

Stěžovatel byl krajským soudem v souladu s ustanovením § 37 odst. 5 s. ř. s. řádně vyzván k odstranění vad kasační stížnosti, byla mu k tomu stanovena lhůta 1 měsíce a byl také poučen o následcích nevyhovění této výzvě. Stěžovatel však na výzvu krajského soudu ve lhůtě stanovené v souladu se zákonem nereagoval a náležitosti kasační stížnost do jednoho měsíce ode dne doručení usnesení nedoplnil. Vzhledem k tomu, že v této lhůtě nepožádal ani o její prodloužení a doplnil kasační stížnost až dne 16. 4. 2009 (podání datované dne 9. 4. 2009), nemohl Nejvyšší správní soud k tomuto podání po uplynutí dvou měsíců od doručení usnesení obsahující výzvu k doplnění náležitostí kasační stížnosti, přihlédnout, neboť se tak stalo nejen po uplynutí lhůty stanovené soudem, ale i po uplynutí zákonné lhůty stanovené v ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s.

Z důvodů výše uvedených Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Stěžovateli byl pro řízení o kasační stížnosti soudem ustanoven zástupcem advokát a podle ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s. platí v takovém případě odměnu advokáta včetně hotových výdajů stát. Podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) náleží advokátovi odměna za jeden úkon právní služby (prostudování spisu) v částce 2100 Kč (§ 11 odst. 1 písm. f) a odst. 3 vyhlášky), náhrada hotových výdajů v částce 300 Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky) a daň z přidané hodnoty ve výši 456 Kč (§ 37 odst. 1 a § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), celkem 2856 Kč. Zástupce stěžovatele dále požadoval odměnu za převzetí a přípravu věci a za písemné podání soudu, která mu nebyla přiznána. Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) vyhlášky náleží odměna za převzetí a přípravu zastoupení, je-li právní služba poskytována na základě smlouvy, zatímco je-li klientovi zástupce ustanoven, jak tomu bylo v daném případě, náleží podle § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky odměna jen tehdy, byla-li uskutečněna první porada s klientem. Není-li

č. j. 7 Azs 32/2009 - 66

tomu tak, není úkonem právní služby pouhé převzetí usnesení soudu o ustanovení zástupcem. Ostatně i Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 7. 6. 2002, č. j. 6 A 722/2000 - 35, publikované pod č. 1024/2002 Soudní judikatury, vyslovil, že „advokátovi, ustanovenému účastníku řízení soudem, náleží mimosmluvní odměna podle § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif) pouze tehdy, pokud po doručení usnesení soudu o ustanovení zástupcem se uskutečnila první porada s klientem“. V daném případě se po doručení tohoto usnesení porada s klientem neuskutečnila. Zástupce stěžovatele rovněž požadoval odměnu za jeden úkon spočívající v doplnění kasační stížnosti. Jeho podání ze dne 9. 4. 2009, označené jako doplnění stížnosti, však nelze považovat za úkon právní služby účelně učiněný ve prospěch a k ochraně práv stěžovatele, který by bylo možné podřadit pod ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky, a to z důvodu, že byl učiněn až po marném uplynutí zákonné lhůty k doplnění kasační stížnosti. Zástupce stěžovatele dále požadoval náhradu cestovních výdajů ve výši 464 Kč (cestovné Liberec – Stráž pod Ralskem a zpět) a náhradu za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby (§ 14 odst. 1 písm. a) a odst. 3 vyhlášky) ve výši 400 Kč. Podle názoru Nejvyššího správního soudu se nejednalo o náklady účelně vynaložené v souvislosti s poskytnutím právní služby, neboť schůzka zástupce se stěžovatelem ve věznici ve Stráži pod Ralskem se uskutečnila dne 14. 3. 2009, tj. po marném uplynutí lhůty k doplnění kasační stížnosti. Proto nebyla zástupci stěžovatele přiznána ani náhrada cestovních výdajů a náhrada za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. dubna 2009

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru