Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 298/2020 - 33Usnesení NSS ze dne 04.02.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 298/2020 - 33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: A. T., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. 8. 2020, č. j. 41 Az 2/2020 – 28,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. 8. 2020, č. j. 41 Az 2/2020 – 28, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 12. 2019, č. j. OAM-1000/ZA-ZA11-ZA22-2019. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, jako zjevně nedůvodnou. Současně stěžovatel podal návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

[2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 3. 12. 2020, č. j. 7 Azs 298/2020 – 28, zamítl návrh stěžovatele na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Současně vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 2 týdnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Dále stěžovatele poučil, že nebude-li této výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, soud kasační stížnost odmítne. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 11. 12. 2020. Na tuto výzvu však stěžovatel nereagoval.

[3] Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[4] Z výše uvedeného ustanovení jednoznačně vyplývá, že pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen buď advokátem, nebo svým zaměstnancem či členem, který požadované vzdělání má. Zastoupení advokátem, eventuelně vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele, příp. jeho zaměstnance nebo člena, který za něj jedná nebo jej zastupuje, je obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nenaplnění brání věcnému projednání věci.

[5] S ohledem na skutečnost, že stěžovatel nedoložil soudu, že má vysokoškolské právnické vzdělání, případně že je v řízení o kasační stížnosti zastoupen buď advokátem, nebo svým zaměstnancem nebo členem, který má vysokoškolské právnické vzdělání, a tento nedostatek neodstranil ani přes výzvu soudu, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. února 2021

Mgr. David Hipšr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru