Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 280/2005Usnesení NSS ze dne 11.01.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 280/2005 - 73

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a Mgr.et Ing. et Bc. Radovana Havelce v právní věci stěžovatele O. N., za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 6. 2005, č. j. 63 Az 219/2004 - 16,

takto:

I. Kasační stížnost se o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 6. 2005, č. j. 63 Az 219/2004 - 16, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 6. 12. 2004, č. j. OAM-3420/VL-20-11-2004, jímž byla zamítnuta jeho žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Protože současně s kasační stížností podal stěžovatel žádost o ustanovení bezplatného zástupce z řad advokátů, vyzval ho krajský soud, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení této výzvy zaslal zpět soudu vyplněné potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Při doručování písemného vyhotovení této výzvy nebyl stěžovatel na adrese, kterou dne 5. 8. 2005 soudu písemně sdělil, zastižen, a proto byla zásilka dne 15. 8. 2005 uložena u držitele poštovní licence (§ 46 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.) a stěžovateli byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl (§ 50c odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Přitom byl poučen, že nevyzvedne - li si zásilku do 3 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i kdyby se adresát o uložení nedozvěděl (§ 50c odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Protože stěžovatel zásilku v uvedené lhůtě nevyzvedl, považuje se za den doručení čtvrtek 18. 8. 2005 (§ 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Ve stanovené lhůtě stěžovatel nereagoval.

V důsledku toho, že stěžovatel neprokázal své majetkové a sociální poměry, krajský soud mu pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů usnesením ze dne 21. 9. 2005, č. j. 63 Az 219/2004 - 31 neustanovil. Krajský soud poté usnesením ze dne 21. 9. 2005, č. j. 63 Az 219/2004 - 34 vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení odstranil nedostatek svého podání spočívající v tom, že není zastoupen

č. j. 7 Azs 280/2005 - 74

advokátem a doplnil kasační stížnost tak, že uvede v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozsudek napadá, konkrétní důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 s. ř. s. a údaj o tom, kdy mu byl napadený rozsudek doručen. Současně ho poučil, že nebudou - li tyto nedostatky v uvedené lhůtě odstraněny, bude kasační stížnost odmítnuta. Písemné vyhotovení usnesení bylo stěžovateli rovněž doručováno na adresu. Ani při doručování písemného vyhotovení tohoto usnesení nebyl stěžovatel na uvedené adrese zastižen, a proto byla zásilka dne 22. 9. 2006 uložena u držitele poštovní licence (§ 46 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.) a stěžovateli byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl (§ 50c odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Přitom byl poučen, že nevyzvedne - li si zásilku do 3 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i kdyby se adresát o uložení nedozvěděl (§ 50c odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Protože si stěžovatel zásilku v uvedené lhůtě nevyzvedl, považuje se za den doručení pondělí 25. 9. 2006 (§ 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s.). Ve stanovené lhůtě stěžovatel nereagoval a nezvolil si pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má - li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Zastoupení advokátem je obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nenaplnění brání věcnému projednání věci. S ohledem na skutečnost, že stěžovatel nedoložil soudu, že by byl pro řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, tj. že by tuto podmínku řízení splnil, a tento nedostatek neodstranil ani na výzvu soudu, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla - li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. ledna 2007

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru