Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 27/2008 - 39Usnesení NSS ze dne 14.05.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 27/2008 - 39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Karla Šimky, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: N. S., zastoupen Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 1. 2008, č. j. 62 Az 21/2007 – 24,

takto:

I. Kasační stížnost seodmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 1. 2008, č. j. 62 Az 21/2007 – 24, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 6. 8. 2007, č. j. OAM-1-589/VL-07-04-2007, jímž byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska toho, zda byla podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Podle ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle odst. 4 citovaného ustanovení se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu.

Vzhledem k tomu, že dnem, který určil počátek běhu, bylo úterý 15. 1. 2008 (uvedeného dne byl napadený rozsudek doručen zástupci stěžovatele) a jednalo se o lhůtu dvou týdnů, bylo posledním dnem pro podání kasační stížnosti úterý 29. 1. 2008. I když stěžovatel byl řádně poučen, u kterého soudu má podat kasační stížnost, adresoval ji Okresnímu soudu v Ostravě, kterému byla doručena dne 30. 1. 2008 (k poštovní přepravě byla předána dne 28. 1. 2008). Příslušnému Krajskému soudu v Ostravě pak byla kasační stížnost doručena až dne 18. 2. 2008. Protože kasační stížnost byla doručena nepříslušnému soudu po uplynutí lhůty k jejímu podání,

č. j. 7 Azs 27/2008 - 40

nemohla být odeslána příslušnému soudu ve lhůtě stanovené v § 106 odst. 2 o. s. ř., byla podána opožděně. Tento právní názor již vyslovil Nejvyšší správní soud v usnesení ze dne 18. 12. 2003, č. j. 4 Azs 39/2003 - 37 (zveřejněno pod č. 101/2004 Sb. NSS), podle něhož je kasační stížnost podaná ve lhůtě uvedené v § 106 odst. 2 s. ř. s. u nepříslušného soudu včasnou jen tehdy, jestliže tento nepříslušný soud ještě ve lhůtě k podání kasační stížnosti tuto kasační stížnost odeslal (podal k poštovní přepravě) příslušnému krajskému soud nebo Nejvyššímu správnímu soudu.

Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl, protože byla podána opožděně.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. května 2008

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru