Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 24/2007Usnesení NSS ze dne 10.05.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 24/2007 - 89

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, Mgr. et Ing. et Bc. Radovana Havelce, JUDr. Milady Tomkové a Mgr. Jana Passera v právní věci stěžovatelky V. Z., za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. 3. 2006, č. j. 56 Az 95/2005 – 39,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se stěžovatelka domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. 3. 2006, č. j. 56 Az 95/2005 - 39, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 13. 6. 2005, č. j. OAM-951/VL-10-ZA07-2005, jímž byla zamítnuta žádost stěžovatelky o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností musel zabývat nejprve z hlediska splnění podmínek řízení, neboť pouze v tomto případě může být kasační stížnost soudem meritorně projednána.

Protože současně s kasační stížností podala stěžovatelka také žádost o ustanovení bezplatného právního zástupce, vyzval ji krajský soud, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy zaslala zpět soudu řádně vyplněný formulář „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce“ a dále, aby sdělila, jakým způsobem a v jaké výši platí nájem ubytovateli či pronajímateli a jak si opatřuje finanční prostředky na svou výživu a ošacení, a aby svá skutková tvrzení doložila listinnými důkazy. Na tuto výzvu, která jí byla doručena dne 20. 6. 2006, stěžovatelka nereagovala.

Protože stěžovatelka věrohodně neprokázala své majetkové a výdělkové poměry, krajský soud usnesením ze dne 19. 7. 2006, č. j. 56 Az 95/2005 – 52, návrh na ustanovení zástupce zamítl a současně ji vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložila plnou moc udělenou advokátovi, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti. Byla rovněž poučena o tom, že nebude-li tomuto požadavku ve stanovené lhůtě vyhověno, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 16. 8. 2006. Ve stanovené lhůtě si však stěžovatelka zástupce nezvolila a podala proti tomuto usnesení v zákonné lhůtě kasační stížnost, která byla zamítnuta rozsudkem Nejvyššího

č. j. 7 Azs 24/2007 - 90

správního soudu ze dne 31. 1. 2007, č. j. 7 Azs 166/2006 - 78. Poté byla stěžovatelka opět vyzvána usnesením krajského soudu ze dne 7. 3. 2007, č. j. 56 Az 95/2005 – 84, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložila plnou moc udělenou advokátovi, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a byla rovněž poučena o tom, že nebude-li tomuto požadavku ve stanovené lhůtě vyhověno, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 15. 3. 2007 a stěžovatelka zůstala nečinná.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Zastoupení advokátem je obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nenaplnění brání věcnému projednání věci. S ohledem na skutečnost, že stěžovatelka nedoložila soudu, že by byla pro řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem, a tento nedostatek neodstranila ani na výzvu soudu, Nejvyšší správní soud její kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

O stěžovatelkou podaném návrhu, aby kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek podle ust. § 107 s. ř. s., Nejvyšší správní soud nerozhodl, neboť by to bylo nadbytečné, když samo podání kasační stížnosti má podle ustanovení § 32 odst. 5 zákona o azylu odkladný účinek.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. května 2007

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru