Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 19/2005Usnesení NSS ze dne 03.02.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMin. vnitra ČR, odbor azyl. a migr. politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 19/2005 - 43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jiřího Vyvadila v právní věci stěžovatelky V. S., za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 10. 2004, č. j. 24 Az 383/2004 - 27,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se stěžovatelka domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 10. 2004, č. j. 24 Az 383/2004 - 27, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 7. 6. 2004, č. j. OAM-2021/VL-07-06-2004, jímž bylo rozhodnuto o neudělení azylu stěžovatelce podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a současně bylo rozhodnuto, že se na stěžovatelku nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Z předloženého spisu vyplývá, že rozsudek krajského soudu byl z důvodu, že stěžovatelka nebyla na jí uvedené adrese zastižena, uložen dne 13. 12. 2004 u držitele poštovní licence. Při pokusu o doručení byla stěžovatelka v souladu s § 46 odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. vyrozuměna o tom, že si má uloženou písemnost vyzvednout a poučena, že nevyzvedne-li si zásilku do 10 dní od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Protože si stěžovatelka zásilku v uvedené lhůtě nevyzvedla, je dnem doručení čtvrtek 23. 12. 2004.

Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Vzhledem k tomu, že dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, byl čtvrtek 23. 12. 2004, je posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti čtvrtek 6. 1. 2005. Kasační stížnost však byla podána osobně dne 18. 1. 2005.

Z důvodů výše uvedených Nejvyšší správní soud podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl jako opožděně podanou.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. 2. 2005

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru