Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 18/2007Usnesení NSS ze dne 26.04.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku
Prejudikatura

4 Ads 35/2003


přidejte vlastní popisek

7 Azs 18/2007 - 49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, Mgr. et Ing. et Bc. Radovana Havelce, JUDr. Milady Tomkové a Mgr. Jana Passera v právní věci stěžovatelky L. F., zastoupené JUDr. Alenou Lasotovou, advokátkou se sídlem v Ostravě - Moravská Ostrava a Přívoz, Přívozská 10, za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 8. 2006, č. j. 65 Az 129/2005 - 19,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Zástupkyni stěžovatelky advokátce JUDr. Aleně Lasotové se nepřiznává odměna za zastupování.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 14. 8. 2006, č. j. 65 Az 129/2005 - 19, zamítl žalobu stěžovatelky proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) ze dne 28. 4. 2005, č. j. OAM-707/VL-20-12-2005, kterým stěžovatelce nebyl udělen azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) a současně bylo rozhodnuto, že se na tuto cizinku nevztahuje překážka vycestování podle ustanovení § 91 citovaného zákona.

V kasační stížnosti podané proti tomuto rozsudku krajského soudu z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s. stěžovatelka vyjádřila nesouhlas se zamítnutím své žaloby a pouze namítala, že v řízení, které předcházelo vydání napadeného rozsudku, byla zkrácena na svých právech. Proto se obrátila na Nejvyšší správní soud s návrhem, aby byl rozsudek krajského soudu zrušen a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 12. 2006, č. j. 65 Az 129/2005 - 39, které nabylo právní moci dne 2. 1. 2007, byla stěžovatelce jednak ustanovena na její žádost pro řízení o kasační stížnosti zástupkyní advokátka JUDr. Alena Lasotová. Tato zástupkyně byla vyzvána, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnila kasační stížnost o tom, v jakém rozsahu a z jakých konkrétních důvodů stěžovatelka rozhodnutí soudu napadá a datum, kdy byl rozsudek stěžovatelce doručen. Usnesení obsahuje i poučení, že pokud ve stanovené lhůtě nebude vyhověno uvedeným požadavkům, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo doručeno stěžovatelce náhradně dne 2. 1. 2007, které pak osobně převzala dne 4. 1. 2007 a její advokátce dne 2. 1. 2007.

č. j. 7 Azs 18/2007 - 50

Náležitosti kasační stížnosti jsou taxativně uvedeny v ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. (označení rozhodnutí proti němuž kasační stížnost směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno). Pokud tyto náležitosti kasační stížnost nemá, musí být podle odst. 3 citovaného ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení obsahující výzvu k odstranění vad. V tomto případě kasační stížnost zákonné náležitosti neobsahovala, a proto krajský soud stěžovatelku vyzval k odstranění vad a stanovil k tomu lhůtu v souladu se zákonem. Přesto, že toto usnesení bylo doručeno stěžovatelce i její zástupkyni, ani jedna z nich na výzvu krajského soudu nereagovala a uváděné vady kasační stížnosti neodstranila, což brání věcnému projednání kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud z tohoto důvodu kasační stížnost stěžovatelky odmítl (§ 37 odst. 5 za použití § 120 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 za použití ustanovení § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Stěžovatelce byla pro řízení o kasační stížnosti ustanovena jako zástupkyně advokátka a podle § 35 odst. 8 s. ř. s. platí v takovém případě odměnu advokáta včetně hotových výdajů stát. Protože tato zástupkyně v řízení o kasační stížnosti neučinila a nevykázala žádný úkon právní služby, který by podléhal režimu vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebyla jí odměna za zastupování přiznána.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2007

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru