Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 171/2014 - 39Usnesení NSS ze dne 09.10.2014

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

7 Azs 171/2014 - 39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobkyně: H. O., zastoupena Organizací pro pomoc uprchlíkům, se sídlem Kovářská 4, Praha 9, proti žalované: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, odbor cizinecké policie, oddělení pobytových agend, se sídlem Pod Zámkem 922, Valtice, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 6. 2014, č. j. 32 A 54/2014 – 36,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobkyně H. O. domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 30. 6. 2014, č. j. 32 A 54/2014 - 36, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Krajský soud v Brně (dále také „krajský soud“) napadeným rozsudkem ze dne 30. 6. 2014, č. j. 32 A 54/2014-36, zamítl žalobu H. O., kterou se domáhala přezkoumání a zrušení rozhodnutí žalované Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, odboru cizinecké policie, oddělení pobytových agend, ze dne 20. 5. 2014, č. j. KRPB-125744-17/ČJ-2014-060027-50A, o zajištění žalobkyně podle § 129 zákona

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“).

Krajský soud dospěl k závěru, že v případě žalobkyně byly naplněny zákonné předpoklady k vydání napadeného rozhodnutí o zajištění cizince. Z obsahu správního spisu vyplynulo, že žalobkyně není v České republice obětí obchodování s lidmi. Uvedené sdělení a poznatky byly správnímu orgánu sděleny až po vydání napadeného rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že Česká republika byla pro žalobkyni pouze tranzitní zemí a žalobkyně neměla u sebe dostatek finanční hotovosti, žalovaný dovodil správně, že rozhodnutí o zajištění žalobkyně bylo vydáno po právu a doba zajištění stanovená na 60 dnů byla přiměřená případu žalobkyně a zkušenostem žalovaného z předchozích řízení o předávání cizinců do Itálie. Krajský soud proto žalobu jako nedůvodnou zamítl.

Proti tomuto rozsudku krajského soudu podala žalobkyně jako stěžovatelka (dále jen „stěžovatelka“) prostřednictvím zplnomocněného zástupce (Organizace pro pomoc uprchlíkům) u Nejvyššího správního soudu včasnou kasační stížnost, kterou opřela o důvody uvedené v ust. § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. Stěžovatelka současně se svou kasační stížností požádala Nejvyšší správní soud i o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud proto vyzval stěžovatelku k doložení majetkových poměrů (vzor č. 20 Kancelářského řádu Nejvyššího správního soudu) a tím i prokázání toho, zda splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, které jsou zákonnou podmínkou pro ustanovení zástupce stěžovatelce pro řízení o kasační stížnosti (§ 35 odst. 8 s. ř. s., § 36 odst. 3 s. ř. s.). Tato výzva byla doručena zplnomocněnému zástupci stěžovatelky - Organizaci pro pomoc uprchlíkům dne 14. 8. 2014 s tím, aby ve lhůtě do 14 dnů od doručení výzvy tento zástupce zaslal Nejvyššímu správnímu soudu vyplněný formulář č. 20 Kancelářského řádu Nejvyššího správního soudu, resp. jeho přílohu – Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, který mu byl zaslán společně s výzvou. Stěžovatelka, resp. její zástupce však Nejvyššímu správnímu soudu - ve stanovené 14 denní lhůtě nedoložil vyplněnou přílohu č. 20 Kancelářského řádu Nejvyššího správního soudu, ani jinak nedoložil a neprokázal, že stěžovatelka splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků.

Nejvyšší správní soud proto výrokem I. usnesení ze dne 18. 9. 2014, č. j. 7 Azs 171/2014 - 35, zamítl žádost stěžovatelky o ustanovení zástupce z řad advokátů a výrokem II. tohoto usnesení vyzval stěžovatelku, aby mu ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto usnesení předložila originál plné moci udělené advokátovi, z níž bude vyplývat, že je pro řízení o své kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem řádně zastoupena. Současně byla stěžovatelka poučena o právních následcích neuposlechnutí výzvy k předložení plné moci udělené advokátovi (odmítnutí kasační stížnosti). Na toto usnesení Nejvyššího správního soudu, které bylo doručeno zástupci stěžovatelky dne 22. 9. 2014 a tohoto dne nabylo i právní moci, však zástupce stěžovatelky nijak nereagoval a požadovanou plnou moc udělenou advokátovi k zastupování stěžovatelky před Nejvyšším správním soudem tomuto soudu nepředložil.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Z tohoto ustanovení vyplývá, že povinné zastoupení stěžovatelky advokátem v řízení o její kasační stížnosti proti uvedenému rozsudku Krajského soudu v Brně je zvláštní podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem k tomu, že podle obsahu spisu stěžovatelka nemá právnické vzdělání a přes výzvu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2014 nepředložil její zástupce plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebyl odstraněn ani nedostatek podmínky řízení o tomto mimořádném opravném prostředku, který tak brání pokračování v řízení.

Nejvyšší správní soud proto z důvodu nedostatku podmínek řízení kasační stížnost stěžovatelky proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 6. 2014, č. j. 32 A 54/2014 - 36, odmítl podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., aniž by se jí zabýval meritorně.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., za použití ust. § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. října 2014

JUDr. Jaroslav Hubáček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru