Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 17/2006Usnesení NSS ze dne 30.03.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 17/2006 - 83

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Radana Malíka v právní věci stěžovatelky V. I. S., za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 3. 2005, č. j. 60 Az 170/2004 - 30,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 9. 3. 2005, č. j. 60 Az 170/2004 - 30 zamítl žalobu stěžovatelky proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) ze dne 3. 9. 2004, č. j. OAM-2705/VL-10-04-BZ-2004, kterým byla zamítnuta žádost stěžovatelky o udělení azylu v České republice jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o azylu“).

Proti tomuto rozsudku krajského soudu podala stěžovatelka v zákonné lhůtě kasační stížnost, kterou se domáhá zrušení tohoto rozsudku a vrácení věci k dalšímu řízení. Současně požádala o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti.

Usnesením krajského soudu ze dne 14. 9. 2005, č. j. 60 Az 170/2004 - 62 bylo o žádosti stěžovatelky rozhodnuto tak, že se jí neustanovuje zástupce z řad advokátů a stěžovatelka byla současně vyzvána, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doložila do spisu plnou moc udělenou advokátu, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti a doplnila prostřednictvím tohoto zástupce údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí soudu napadá a uvedla důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 s. ř. s. s potřebnou konkretizací. Současně byla stěžovatelka poučena o tom, že pokud ve stanovené lhůtě nevyhoví požadavkům krajského soudu a v řízení nebude možno pokračovat, bude kasační stížnost odmítnuta.

Toto usnesení přeložené do bulharského jazyka bylo zasláno stěžovatelce na adresu P. -K., N 9, u A, tedy na adresu, kterou stěžovatelka uvedla v kasační stížnosti a na níž byla skutečně ubytována. Jelikož stěžovatelka nebyla zastižena, byla obálka s písemností (zásilka) uložena u držitele poštovní licence dne 29. 11. 2005 a stěžovatelce byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedla. Stěžovatelka si však zásilku do 3 dnů od uložení nevyzvedla, a proto bylo nutno považovat poslední den lhůty za den doručení, i když se adresátka o uložení nedozvěděla (§ 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s.). Za těchto okolností bylo podle citovaného ustanovení doručeno usnesení krajského soudu stěžovatelce dne 2. 12. 2005 a lhůta k vyhovění požadavkům krajského soudu podle usnesení ze dne 14. 9. 2005 skončila uplynutím dne 2. 1. 2006.

Stěžovatelka nereagovala na usnesení krajského soudu ze dne 14. 9. 2005, č. j. 60 Az 170/2004 - 62 a do současné doby nedoložila do spisu plnou moc udělenou advokátu, který by jí zastupoval v řízení o kasační stížnosti, a nedoplnila údaje o tom, v jakém rozsahu rozsudek krajského soudu napadá a ani neuvedla důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 s. ř. s. s potřebnou konkretizací.

Podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Zastoupení advokátem je obligatorní podmínkou řízení o kasační stížnosti, jejíž nenaplnění brání věcnému projednání věci. S ohledem na skutečnost, že stěžovatelka nedoložila soudu, že by byla pro řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem, tj. že by tuto podmínku řízení splnila, a tento nedostatek neodstranila ani na výzvu soudu, Nejvyšší správní soud její kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou žádné opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. března 2006

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru