Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 162/2006Usnesení NSS ze dne 14.12.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 162/2006 -84

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci stěžovatele I. Y., zastoupeného Mgr. Pavlem Pražákem, advokátem se sídlem v Praze 10 - Záběhlice, Podléšková 1229/24, za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 9. 2005, č. j. 28 Az 25/2005 - 22,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Zástupci stěžovatele Mgr. Pavlu Pražákovi, advokátu se sídlem v Praze 10 - Záběhlice, Podléšková 1229/24, se odměna za zastupování nepřiznává .

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 4. 4. 2005, č. j. OAM-332/VL-07-05-2005, jímž nebyl dle ust. § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), stěžovateli udělen azyl, a současně bylo rozhodnuto, že se na stěžovatele nevztahuje překážka vycestování dle ust. § 91 cit. zákona o azylu.

Protože podaná kasační stížnost neobsahovala zákonem stanovené náležitosti, Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 17. 8. 2006, č. j. 28 Az 25/2005 - 71, vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost v souladu s ust. § 106 odst. 1 a 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), a dále i o důvody kasační stížnosti v souladu s ust. § 103 s. ř. s. Rovněž byl poučen o tom, že jestliže uvedené nedostatky kasační stížnosti ve stanovené lhůtě neodstraní, bude jeho kasační stížnost odmítnuta. Z předloženého soudního spisu vyplývá, že shora označené usnesení krajského soudu stěžovatel převzal dne 27. 9. 2006. Ve stanovené lhůtě však stěžovatel na výzvu soudu žádným podáním, které byl splňovalo podmínky uvedené v citovaném usnesení, nereagoval.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Vzhledem k okolnosti, že kasační stížnost stěžovatele obsahovala vady, k jejichž odstranění byl stěžovatel vyzván, což však neučinil, Nejvyšší správní soud byl nucen kasační stížnost odmítnout podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. a ust. § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Stěžovateli byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7, § 120 s. ř. s.). V dané věci však Nejvyšší správní soud zástupci stěžovatele odměnu za zastupování nepřiznal, neboť ustanovený zástupce neuvedl, jaké úkony v tomto řízení vykonal, a ani z obsahu soudního spisu nevyplývá, že by tento nějaký úkon právní služby, za který by mu dle ust. § 11 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, náležela odměna, vykonal.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. prosince 2006

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru