Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 13/2011 - 57Usnesení NSS ze dne 10.03.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 13/2011 - 57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Karla Šimky, JUDr. Jana Passera a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: O. J., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 9. 2010, č. j. 63 Az 9/2009 - 34,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 30. 9. 2010, č. j. 63 Az 9/2009 - 34, zamítl žalobu podanou žalobcem (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen „ministerstvo“) ze dne 5. 2. 2009, č. j. OAM-40/VL-18-04-2009, kterým byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb. o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost z důvodů uvedených v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s., ve které namítal, že krajský soud nesprávně posoudil právní otázku nezákonnosti rozhodnutí ministerstva a navrhl, aby Nejvyšší správní soud zrušil napadený rozsudek a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 11. 2010, č. j. 63 Az 9/2009 - 48, byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doložil své zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti a doplnil kasační stížnost v jakém rozsahu rozhodnutí soudu napadá, dále konkrétní důvody podle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. a datum, kdy mu byl rozsudek doručen. Současně byl stěžovatel poučen, že nebude-li v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem a nebude-li doplněna kasační stížnost, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo doručeno stěžovateli do vlastních rukou dne 29. 11. 2010.

Stěžovatel do dne vydání tohoto usnesení nedoložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti a ani kasační stížnost nedoplnil.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie.

č. j. 7 Azs 13/2011 - 58

Z citovaného ustanovení vyplývá, že zastoupení stěžovatele advokátem v řízení o kasační stížnosti je zvláštní podmínkou řízení, bez jejíhož splnění nelze napadené rozhodnutí krajského soudu věcně přezkoumat. Protože podle obsahu spisu nemá stěžovatel právnické vzdělání a přes výzvu krajského soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi, neodstranil nedostatek podmínky řízení, který tak brání pokračování v řízení.

Náležitosti kasační stížnosti jsou uvedeny v ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. Pokud je kasační stížnost nemá, musí být podle odst. 3 citovaného ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení obsahující výzvu k odstranění vad. V daném věci neměla kasační stížnost zákonné náležitosti, a proto krajský soud v souladu se s. ř. s. stěžovatele vyzval s potřebnou konkretizací k odstranění vad a stanovil k tomu lhůtu. Stěžovatel však na tuto výzvu nereagoval. Jelikož chybějící náležitosti brání pokračování v řízení, v němž je Nejvyšší správní soud vázán rozsahem a důvody kasační stížnosti, nebylo možno kasační stížnost věcně projednat rovněž z tohoto důvodu.

Nejvyšší správní soud proto z důvodů nepředložení plné moci udělené advokátovi a neodstranění vad podání, které brání věcnému projednání mimořádného opravného prostředku, ve shodě i s ustálenou judikaturou (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2003, č. j. 2 Ads 29/2003 - 40) kasační stížnost stěžovatele odmítl (§ 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) za použití § 120 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou žádné opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. března 2011

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru