Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 11/2012 - 21Usnesení NSS ze dne 26.04.2012

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 11/2012 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobkyně: T. D. H. T., zastoupená JUDr. Jaroslavem Dospělem, advokátem, se sídlem Moskevská 373/37, Praha 10, proti žalovanému: Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 17. 10. 2011, č. j. 49 Az 37/2011 - 26,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 17. 10. 2011, č. j. 49 Az 37/2011 - 26, zamítl žalobu podanou žalobkyní (dále jen „stěžovatelka“) proti rozhodnutí ministerstva vnitra, odbor azylové a migrační politiky (dále jen „ministerstvo“) ze dne 31. 5. 2011, č. j. OAM-112/LE-BE02-BE03-2011, kterým byla podle ust. §16odst.1písm.f)zákona

č. 325/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako zjevně nedůvodná zamítnuta žádost stěžovatelky o udělení mezinárodní ochrany.

Proti tomuto rozsudku podala stěžovatelka blanketní kasační stížnost.

Podleust.§106odst.1s. ř. s. musí kromě obecných náležitostí kasační stížnost obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 platí obdobně.

Podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Nejvyšší správní soud se nejprve musel zabývat tím, zda kasační stížnost nemá vady, které by bránily jejímu věcnému projednání.

č. j. 7 Azs 11/2012 - 22

Protože stěžovatelka podala kasační stížnost, v níž neuvedla žádný stížní důvod, krajský soud vyzval usnesením ze dne 3. 1. 2012, č. j. 49 Az 37/2011 – 38 zástupce stěžovatelky, aby ve lhůtě 30 dnů od dne doručení tohoto usnesení konkretizoval důvody, pro které byla kasační stížnost podána. Usnesení bylo zástupci stěžovatelky doručeno dne 12. 1. 2012, ale ten na výzvu v něm obsaženou nereagoval.

Za této situace není z kasační stížnosti zřejmé, jaké konkrétní nedostatky napadeného rozhodnutí má Nejvyšší správní soud v řízení přezkoumávat, a proto nelze v řízení pokračovat.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelky podle ust. § 37 odst. 5 za použití § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh mj. odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2012

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru