Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 105/2006Usnesení NSS ze dne 03.08.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 105/2006 - 71

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové, JUDr. Jaroslava Hubáčka, Mgr. Jana Passera a JUDr. Milady Tomkové v právní věci stěžovatelky Ž. B., zastoupené opatrovnicí Z. V., administrativní pracovnicí Krajského soudu v Praze, za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 16. 2. 2006, č. j. 47 Az 36/2005 - 44,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemáprávo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 15. 7. 2005, č. j. OAM-366/LE-01-07-2005, jímž stěžovatelce nebyl dle ust. § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), udělen azyl a současně bylo rozhodnuto, že se na stěžovatelku nevztahuje překážka vycestování dle ust. § 91 zákona o azylu.

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2006, č. j. 47 Az 36/2005 – 58, byla stěžovatelka vyzvána, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení založila do spisu plnou moc udělenou advokátovi JUDr. Karlu Vrzáňovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti s tím, že pokud tak neučiní, kasační stížnost bude odmítnuta. Z předloženého soudního spisu vyplývá, že shora označené usnesení krajského soudu bylo dne 8. 6. 2006 doručeno opatrovnici Z. V., administrativní pracovnici Krajského soudu v Praze, která byla stěžovatelce ustanovena usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 19. 5. 2006, č. j. 47 Az 36/2005 - 63, z důvodu jejího neznámého pobytu. Stěžovatelka do dnešního dne soudu plnou moc nedoručila.

Podle ust. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s.), stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Nepředložení plné moci advokáta brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. srpna 2006

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru